Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

NỘI DUNG KIỂM TRA:

 1. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính:
 • Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện cải cách hành chính.
 •  Kiểm tra tình hình xử lý văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trên phần mềm chỉ đaọ điều hành.
 • Việc kiểm tra công tác cải cách hành chính.
 • Giải quyết thủ tục hành chính.
 •  Rà soát thủ tục hành chính.
 1. Cải cách thể chế:
 • Xây dựng văn bản QPPL được giao, quy định đảm bảo đúng tiến độ về thời gian; theo dõi thi hành pháp luật
 • Kiểm tra công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật.
 • Kiểm tra công tác tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực do sở tham mưu, quản lý. Công thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
 1. Cải cách thủ tục hành chính:
 • Kiểm tra việc kiểm soát và công khai thủ tục hành chính tại cơ quan, trên trang thông tin điện tử của sở.
 • Kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với những quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong thẩm quyền giải quyết của Sở.
 1. Cải cách tổ chức bộ máy:

- Tiếp tục rà soát, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ  của cơ quan

- Tiến hành rà soát về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của cơ quan.

          5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

          - Kiểm tra thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm

- Triển khai các văn bản có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức.

- Hướng dẫn bình xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

6. Cải cách tài chính công:

   - Kiểm tra việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan.

          - Kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm từ nguồn ngân sách của nhà nước.

7. Hiện đại hóa nền hành chính:

  - Kiểm tra việc áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu  chuẩn ISO 9001: 2015 vào tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Kiểm tra công văn đến và phát hành công văn đi trên hệ thống phần mềm I- Desk.

Kèm KH 09/KH-SKHĐT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 77/2021/TT-BTC (17/09/2021)
  THÔNG TƯ 77/2021/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 200/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN NỘI...
 • 80/2021/ND-CP (26/08/2021)
  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ...
 • 67/2021/NĐ-CP (15/07/2021)
  Chính phủ ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi Nghị...
 • 22/2021/QĐ-TTg (02/07/2021)
  TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC...
 • 36/2021/TT_BTC (26/05/2021)
  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2174778
Số người đang truy cập: 8
Hôm nay: 4045
Hôm qua: 7208
Tuần này: 17798
Tuần trước: 27220
Tháng này: 4045
Tháng trước: 113363

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư