Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Thông báo Triển khai công tác cải cách hành chính

Lãnh đạo Sở chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn thực hiện một số nội dung sau:

I.Chỉ đạo chung đối với Kế hoạch cải cách hành chính.

1.Yêu cầu các phòng chuyên môn nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành đúng thời gian; thường xuyên rà soát cập nhật trên phầm mềm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nhằm xử lý công việc theo quy định.

2.Bảo đảm thời gian xử lý hồ sơ đúng hạn đối với lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp theo quy trình nội bộ, quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Chủ tịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3.Công chức làm việc tại phòng chuyên môn và công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công luôn tôn trọng và tận tụy phục vụ nhân dân, hướng dẫn hồ sơ rõ ràng tránh tình trạng người dân phản ánh.

4.Các phòng chuyên môn nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 23/KH-SKHĐT ngày 22/12/2020; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 tại Quyết định số 08/QĐ-SKHĐT ngày 4 tháng 02 năm 2021; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính số 08/KH-SKHĐT ngày 8/02/2021; Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của Sở.

II. Chỉ đạo cụ thể đối với các Phòng ban:

1. Văn phòng Sở:

-Tiếp tục phối hợp với phòng chuyên môn rà soát các thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa theo danh mục của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

-Tiếp tục phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh rà soát kết quả xử lý thủ tục hành chính.

-Thực hiện kiểm tra cải cách hành chính theo kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính đối với các phòng thuộc Sở.

-  Xây dựng Kế hoạch theo Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về KH thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCHTrung ương Đảng (khóa XII) và Nghị quyết số 19-NQ/TW về sắp xếp tổ chức Bộ máy.

-Văn phòng sở phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát và báo cáo tiến độ phần mềm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nhằm xử lý công việc đúng quy định.

  2. Phòng Đầu tư phát triển:

- Triển khai văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về cải cách hành chính đối với Chỉ số PCI đúng quy định.

-Tiếp tục triển khai Kế hoạch hành đông thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ năm 2021 sau khi ban hành về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện báo cáo theo định kỳ.

- Các hồ sơ trễ hẹn được thông báo trước bằng văn bản và xin lỗi người dân, doanh nghiệp.

-  Rà soát và xử lý văn bản chỉ đạo, điều hành đúng hạn và cập nhật tiến độ phần mềm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

         3. Phòng Đăng ký kinh doanh:

          - Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Nâng cao tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng dịch vụ công trực tuyến qua mạng cấp độ 3, 4.

          - Thường xuyên phối hợp với Văn phòng Sở cập nhật, cung cấp thông tin thủ tục hành chính đã được công bố lên trang thông tin điện tử của Sở.

- Nghiên cứu xây dựng giải pháp sáng kiến mang lại hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

- Thường xuyên rà soát cập nhật trên phầm mêm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nhằm xử lý công việc theo quy định.

4. Phòng Thanh tra:

- Phòng Thanh tra chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tham mưu Lãnh đạo Sở giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp, công dân đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã; xử lý các vấn đề phân cấp qua kiểm tra.

- Xây dựng chương trình công tác thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý ngành Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định trong năm 2021.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng Kế hoạch, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật.

- Thường xuyên rà soát, theo dõi thi hành pháp luật và báo cáo về mức độ hoàn thành kế hoạch .

- Thường xuyên rà soát cập nhật trên phầm mềm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

5. Các phòng: Phòng đấu thầu và Giám sát đầu tư, Tổng hợp, quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế, Kế hoạch phát triển Xã hội.

- Nghiêm túc thực hiện các dự án đúng quy trình đầu tư công; duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

 -Thường xuyên xử lý văn bản chỉ đạo, điều hành đúng thời gian; rà soát cập nhật trên phầm mềm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh .

 -Tiếp tục phối hợp Văn phòng sở rà soát các thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa theo danh mục của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kèm Thông báo 19/TB-SKHĐT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 77/2021/TT-BTC (17/09/2021)
  THÔNG TƯ 77/2021/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 200/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN NỘI...
 • 80/2021/ND-CP (26/08/2021)
  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ...
 • 67/2021/NĐ-CP (15/07/2021)
  Chính phủ ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi Nghị...
 • 22/2021/QĐ-TTg (02/07/2021)
  TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC...
 • 36/2021/TT_BTC (26/05/2021)
  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2174692
Số người đang truy cập: 6
Hôm nay: 3925
Hôm qua: 7208
Tuần này: 17678
Tuần trước: 27220
Tháng này: 3925
Tháng trước: 113363

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư