Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Thông báo Chấn chỉnh tình hình thực hiện Bộ chỉ số CCHC tại Sở

Lãnh đạo Sở chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn thực hiện một số nội dung sau:

I.Chỉ đạo chung đối với các tiêu chí thành phần chưa đạt điểm:

1. Yêu cầu các phòng chuyên môn nghiêm túc thường xuyên rà soát cập nhật trên phầm mềm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nhằm xử lý công việc theo quy định tại tiêu chí thành phần số I.1.5.1 theo Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 26/10/2020.

2.Xây dựng văn bản QPPL được giao, quy định đảm bảo đúng tiến độ về thời gian tại tiêu chí thành phần I.2.1.1 theo Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 26/10/2020.

3.Thực hiện quy trình xây dựng VBQPPL đúng quy định của Luật ban hành văn bản QPPL tại tiêu chí thành phần I.2.1.2 theo Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 26/10/2020.

4. Đề nghị toàn bộ công chức, viên chức đã được cấp hộp thư điện tử công vụ phải sử dụng thường xuyên, hiệu quả; sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nhằm cải thiện chỉ số ICT; thường xuyên phối hợp với văn phòng sở để cung cấp thông tin trên website tại tiêu chí thành phần số I.7.1 theo Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 26/10/2020.

5.Bảo đảm thời gian xử lý hồ sơ đúng hạn đối với lĩnh vực đầu tư, đúng quy trình nội bộ tại Quyết số 2341/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh tại tiêu chí thành phần số I.8.4 theo Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 26/10/2020.

6.Thực hiện không tốt nhiệm vụ CCHC, dẫn đến giảm điểm các chỉ số PAR INDEX, PCI, PAPI, SIPAS, ICT của tỉnh ( chỉ số gia nhập thị trường giảm trong chỉ số PCI)

II. Chỉ đạo cụ thể đối với các Phòng ban:

1. Văn phòng Sở:

- Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 tại Kế hoạch số 23/KH-SKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2020; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 tại Quyết định số 08/QĐ-SKHĐT ngày 4 tháng 02 năm 2021; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính số 08/KH-SKHĐT ngày 8/02/2021; Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của Sở.

- Phối hợp các phòng chuyên môn tiếp tục nghiên cứu rà soát cắt giảm trên 40% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, các phòng lập danh sách tên thủ tục hành chính cắt giảm gửi Văn phòng sở để tổng hợp.

          -Tiếp tục tham mưu cho Giám đốc Sở vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, Idesk, sử dụng chữ ký số và con dấu điện tử theo lộ trình số hóa văn bản.

-Tiếp tục phối hợp với phòng chuyên môn rà soát các thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa theo danh mục của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

-Theo dõi, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Bộ chỉ số cải cách hành chính, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của  Lãnh đạo Sở về công tác cải cách hành chính.

-Thực hiện kiểm tra cải cách hành chính theo kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính đối với các phòng thuộc Sở.

-Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm (trong quý IV của năm trước liền kề năm kế hoạch) kịp thời, đảm bảo chất lượng.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, quy chế dân chủ trong cơ quan.

-Thực hiện tốt Nghị quyết số 39–NQ/TW về tinh giản biến chế, Nghị quyết số 18-NQ-TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW theo chỉ đạo của Tỉnh ủy; Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về biên chế, tổ chức bộ máy theo quy định.

-Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Thực hiện công khai tài sản công đúng theo quy định

-Tiếp tục thực hiện đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh tại website http://duongdaynong.baria-vungtau.gov.vn

-Văn phòng sở phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát và báo cáo tiến độ phần mềm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nhằm xử lý công việc đúng quy định.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn tổng hợp tài tiệu kiểm chứng và phầm mềm chấm điểm cải cách hành chính theo quy định.

-Tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nhằm cải thiện chỉ số ICT.

-Phối hợp các phòng chuyên môn tăng cường cung cấp thông tin hoạt động chuyên môn trên trang thông tin điện tử (website của sở) hàng tuần.

- Tăng cường sử dụng hiệu quả chữ ký số và phát hành văn bản điện tử theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 về ban hành quy chế tiếp nhận và xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

  2. Phòng Đầu tư phát triển:

- Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 tại Kế hoạch số 23/KH-SKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2020; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 tại Quyết định số 08/QĐ-SKHĐT ngày 4 tháng 02 năm 2021; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính số 08/KH-SKHĐT ngày 8/02/2021; Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của Sở.

- Triển khai văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về cải cách hành chính đối với Chỉ số PCI đúng quy định.

-Tiếp tục triển khai Kế hoạch hành đông thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ năm 2021 sau khi ban hành về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện báo cáo theo định kỳ.

- Về giải quyết hồ sơ: Giao Trưởng phòng có trách nhiệm theo dõi, xử lý để kịp thời gian trả hồ sơ theo phiếu hẹn, hồ sơ nào khó khăn báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết.

- Phối hợp với Văn phòng sở  rà soát các thủ tục hành chính theo quy định; xử lý hồ sơ đúng theo quy trình nội bộ tại Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC trong chỉ số gia nhập thị trường trong chỉ số PCI)

- Các hồ sơ trễ hẹn được thông báo trước bằng văn bản và xin lỗi người dân, doanh nghiệp.

- Phối hợp Văn phòng sở rà soát và cập nhật  tiến độ phần mềm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nhằm xử lý công việc đúng quy định.

- Nghiên cứu xây dựng giải pháp sáng kiến mang lại hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực  đầu tư.

         3. Phòng Đăng ký kinh doanh:

- Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 tại Kế hoạch số 23/KH-SKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2020; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 tại Quyết định số 08/QĐ-SKHĐT ngày 4 tháng 02 năm 2021; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính số 08/KH-SKHĐT ngày 8/02/2021; Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của Sở.

          - Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Nâng cao tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng dịch vụ công trực tuyến qua mạng cấp độ 4.

          - Thường xuyên phối hợp với Văn phòng Sở cập nhật, cung cấp thông tin thủ tục hành chính đã được công bố lên trang thông tin điện tử của Sở.

- Nghiên cứu xây dựng giải pháp sáng kiến mang lại hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích từ 10% số hồ sơ phát sinh. Có giải pháp nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn để khắc phục tiêu chí phần phần trong Bộ chỉ số PAR INDEX của Tỉnh.

- Tiếp tục duy trì website đăng ký trực tuyến đối với 61 TTHC cấp độ 4 tại địa chỉ http://sokhđt.baria-vungtau.gov.vn; trang dichvucong.baria-vungtau.gov.vn

- Thường xuyên rà soát cập nhật trên phầm mềm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nhằm xử lý công việc theo quy định.

-Thường xuyên chuyển văn bản khi Lãnh đạo đã ký để Văn thư phát hành văn bản điện tử theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 về ban hành quy chế tiếp nhận và xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định Danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập, đề xuất Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh thực hiện cổ phần hóa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện. (Thực hiện trong giai đoạn 2021-2025).

4. Phòng Thanh tra:

- Phòng Thanh tra chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tham mưu Lãnh đạo Sở giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp, công dân đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã; xử lý các vấn đề phân cấp qua kiểm tra.

- Xây dựng chương trình công tác thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý ngành Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định trong năm 2021.

-Xây dựng văn bản QPPL được giao, quy định đảm bảo đúng tiến độ về thời gian tại tiêu chí thành phần I.2.1.1

-Thực hiện quy trình xây dựng VBQPPL đúng quy định của Luật ban hành văn bản QPPL tại tiêu chí thành phần I.2.1.2.

- Thường xuyên rà soát cập nhật trên phầm mềm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nhằm xử lý công việc theo quy định.

 - Thường xuyên chuyển văn bản khi Lãnh đạo đã ký để Văn thư phát hành văn bản điện tử theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 về ban hành quy chế tiếp nhận và xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 tại Kế hoạch số 23/KH-SKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2020; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 tại Quyết định số 08/QĐ-SKHĐT ngày 4 tháng 02 năm 2021; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính số 08/KH-SKHĐT ngày 8/02/2021; Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của Sở.

5. Các phòng: Phòng đấu thầu và Giám sát đầu tư, Tổng hợp, quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế, Kế hoạch phát triển Xã hội.

-Tăng cường triển khai tin học hóa trong cải cách thủ tục hành hành, tiếp tục duy trì, hoàn thiện thực hiện văn phòng điện tử (I-desk); hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

 -Thường xuyên rà soát cập nhật trên phầm mềm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nhằm xử lý công việc theo quy định.

 -Tiếp tục phối hợp Văn phòng sở rà soát các thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa theo danh mục của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 tại Kế hoạch số 23/KH-SKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2020; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 tại Quyết định số 08/QĐ-SKHĐT ngày 4 tháng 02 năm 2021; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính số 08/KH-SKHĐT ngày 8/02/2021; Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của Sở.

 -Thường xuyên chuyển văn bản khi Lãnh đạo đã ký để Văn thư phát hành văn bản điện tử theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 về ban hành quy chế tiếp nhận và xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kèm Thông báo 30/TB-SKHĐT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 77/2021/TT-BTC (17/09/2021)
  THÔNG TƯ 77/2021/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 200/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN NỘI...
 • 80/2021/ND-CP (26/08/2021)
  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ...
 • 67/2021/NĐ-CP (15/07/2021)
  Chính phủ ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi Nghị...
 • 22/2021/QĐ-TTg (02/07/2021)
  TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC...
 • 36/2021/TT_BTC (26/05/2021)
  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2174746
Số người đang truy cập: 11
Hôm nay: 4002
Hôm qua: 7208
Tuần này: 17755
Tuần trước: 27220
Tháng này: 4002
Tháng trước: 113363

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư