Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Chỉ thị tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 15/01/2019 tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

1. Về tổ chức quản lý và điều hành thu ngân sách, UBND tỉnh giao:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Đánh giá những khó khăn, tồn tại xác định được nguyên nhân chủ quan, khách quan trong công tác thu ngân sách năm 2018 để xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ thu ngân sách và tổ chức thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách đã được Trung ương và HĐND tỉnh giao năm 2019.

- Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; Rà soát tài sản không còn nhu cầu sử dụng, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định nhằm tạo nguồn tài chính bổ sung ngân sách phục vụ cho mục tiêu đầu tư phát triển và các nhu cầu khác theo quy định; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí thất thoát tài sản công.

- Rà soát, đề xuất các giải pháp khai thác hiệu quả tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản kết cấu hạ tầng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành mình, chủ động tham mưu UBND tỉnh báo cáo bộ chuyên ngành để được xem xét, hỗ trợ ngân sách địa phương đối với kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu theo quy định.

- Các cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng các loại giá dịch vụ được chuyển sang từ phí, khẩn trương xây dựng trình UBND tỉnh ban hành để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Căn cứ quy định của pháp luật về phí, lệ phí và tình hình thực tế tại địa phương, rà soát, tham mưu đề xuất UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành quy định về thu, nộp, quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh theo phân cấp, nhằm triển khai thu nộp ngân sách kịp thời và phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

b) Giao Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan:

- Xây dựng và tổ chức quyết liệt các giải pháp đôn đốc thu, nộp ngân sách theo quy định nhằm phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước và thu ngân sách địa phương năm 2019.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thuế phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh danh sách người nộp thuế theo quy định về tiêu chí phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh; đảm bảo công tác hạch toán, kế toán thu ngân sách kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định về phân cấp quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh, nhất là địa bàn Thành phố Vũng tàu và Thị xã Phú mỹ.

- Nắm chắc tình hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các doanh nghiệp có quy mô hoạt động, lợi nhuận cao nhưng đóng thuế ít trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh nhưng hạch toán phụ thuộc công ty mẹ có trụ sở ngoài tỉnh. Chủ động tham mưu UBND tỉnh giải pháp thu hút nguồn thu nộp tại tỉnh.

c) Giao Kho bạc nhà nước tỉnh:

Phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh tổ chức hạch toán đầy đủ, chính xác và kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Lập, công khai báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

d) Giao Sở Tài chính:

- Thường xuyên phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi nguồn thu ngân sách, nghiên cứu đề xuất, tham mưu Lãnh đạo tỉnh các giải pháp đảm bảo nguồn lực để thực hiện đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh.

- Đẩy nhanh việc hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định, tham mưu tổ chức bán đấu giá cơ sở nhà, đất thuộc danh mục trụ sở cơ quan nhà nước bán đấu giá đã được UBND tỉnh phê duyệt.

e) Sở Tài nguyên và Môi trường

Khẩn trương rà soát các thủ tục cho thuê đất và đấu giá các lô đất công  đảm bảo vượt dự toán thu đã trình HĐND Tỉnh quyết định.

f) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ động  phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh để làm kênh huy động, cho vay, đầu tư vốn nhằm tăng thêm nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và các công trình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

2. Về tổ chức quản lý và điều hành chi ngân sách nhà nước:

a) Về tổ chức điều hành chi ngân sách

- Căn cứ quyết định giao dự toán năm 2019 của UBND các cấp, đơn vị dự toán cấp I thực hiện phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo đúng quy định tại Điều 13 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính. Đồng thời, cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm tổ chức ngay việc phân bổ dự toán kinh phí trên hệ thống Tabmis, đảm bảo có nguồn để cơ quan kho bạc, đơn vị dự toán và các chủ đầu tư các cấp thực hiện chi kịp thời ngay từ đầu năm.

- Ngân sách các cấp và các đơn vị sử dụng ngân sách phải điều hành, quản lý chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; triệt để tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định, hạn chế việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước, giảm số chi chuyển nguồn sang năm sau. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để xảy ra tình trạng nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản. Không đề nghị bổ sung các đề án, chương trình, dự án hoặc đề xuất ban hành các chế độ, chính sách chi mới hoặc nâng định mức chi làm tăng chi ngân sách khi chưa có nguồn đảm bảo.

- Trường hợp thu ngân sách địa phương dự kiến giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, phải chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, nhất là đối với các nguồn thu gắn với nhiệm vụ chi cụ thể như: tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết và các nguồn thu khác... Ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

b) Về tổ chức quản lý chi ngân sách:

b1) Đối với chi đầu tư phát triển.

- Các chủ đầu tư dự án, công trình thực hiện nghiêm các quy định sau đây:

+ Khẩn trương thực hiện thủ tục thanh toán vốn bố trí cho các dự án, công trình đã hoàn thành phê duyệt quyết toán, thu hồi tạm ứng các dự án được ứng trước dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ những năm trước trong phạm vi dự toán được giao năm 2019.

+ Ưu tiên thanh toán vốn cho nhu cầu chi bồi thường, giải phóng mặt bằng, sau đó mới thanh toán tạm ứng hợp đồng và thanh toán khối lượng hoàn thành, tránh để thiếu nguồn chi bồi thường, giải phóng mặt bằng, gây áp lực về mặt xã hội cho cơ quan nhà nước và khó khăn trong điều hành ngân sách.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phân bổ, giao dự toán chi đầu tư phát triển không thấp hơn mức UBND tỉnh giao, chủ động cân đối vốn đầu tư được phân cấp để ưu tiên phân bổ cho nhu cầu bồi thường giải phóng mặt bằng. Đối với số vốn đầu tư được bố trí từ nguồn dự kiến tăng thu, chỉ được thực hiện khi đã xác định rõ khả năng tăng thu ngân sách. Đối với vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh phải phân bổ, sử dụng đúng mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định, không được sử dụng cho các mục tiêu, nhiệm vụ khác.

b2) Đối với chi thường xuyên

- Hàng tháng UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ được rút dự toán bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh tối đa không vượt quá mức bình quân một tháng; riêng các tháng trong Quý I/2019, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ mức rút dự toán có thể cao hơn mức bình quân một tháng, song tổng mức rút dự toán cả Quý I/2019 không được vượt quá 30% dự toán năm 2019.

- UBND các huyện, thị, thành phố và các sở, ban, ngành thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên. Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm chi trả kịp thời, đúng quy định đối với các nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chi cho con người, ....theo các chế độ chính sách của Trung ương và địa phương ban hành, đồng thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét bổ sung (nếu thiếu nguồn).

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 68/2020/NĐ-CP (24/06/2020)
  Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP...
 • 64/2020/QH14 (18/06/2020)
  Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
 • 61/2020/QH14 (17/06/2020)
  Luật Đầu tư
 • 59/2020/QH14 (17/06/2020)
  Luật Doanh nghiệp
 • 52/2020/NĐ-CP (27/04/2020)
  Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân Gofl

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1108471
Số người đang truy cập: 14
Hôm nay: 2516
Hôm qua: 2261
Tuần này: 8760
Tuần trước: 13044
Tháng này: 10651
Tháng trước: 62738

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ