Dự án đầu tư Dự án đầu tư

HƯỚNG DẪN CÁC THỦ TỤC ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN BÊN NGOÀI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020; Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và các quy định pháp luật có liên quan và Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc theo dõi, thực hiện các thủ tục đầu tư khi nghiên cứu đầu tư dự án, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Văn bản số 8841/UBND-VP ngày 27/7/2022 về việc hướng dẫn các thủ tục đầu tư đối với dự án bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

I. Mục đích, yêu cầu

1. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành đã được phê duyệt.

2. Tóm tắt các quy định của Quốc hội, Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng dự án bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư khi cần tìm hiểu cơ hội đầu tư, triển khai thực hiện dự án.

II. Đối tượng và phạm vi thực hiện

- Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài và các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư dự án bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Các Dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp và các dự án đầu tư thứ cấp bên trong các Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thực hiện theo thủ tục đầu tư theo quy định riêng được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt.

- Các dự án thực hiện đầu tư dưới tán rừng thực hiện đầu tư theo quy định của Luật Lâm nghiệp và quy định riêng được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt.

- Các dự án thực hiện theo hình thức đấu giá tài sản công; sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết sẽ thực hiện theo quy định riêng được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt.

III. Quy trình thực hiện:

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Nhà đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hành chính về triển khai dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến dự án được liệt kê sau đây. Đối với từng dự án thuộc các lĩnh vực đầu tư cụ thể, có thể tiến hành thực hiện song song nhiều thủ tục đầu tư; không phải thực hiện tuần tự từng thủ tục. Đối với từng thủ tục, việc thực hiện sẽ được căn cứ vào Bộ thủ tục hành chính do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến triển khai dự án đầu tư gồm:

Giai đoạn 1: Xác định Nhà đầu tư

Giai đoạn 2: Thực hiện các thủ tục để đầu tư xây dựng

Giai đoạn 3: Triển khai xây dựng và đi vào hoạt động

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 22/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 16/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm...
 • 17/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng...
 • 18/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 19/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3372188
Số người đang truy cập: 13
Hôm nay: 356
Hôm qua: 2370
Tuần này: 2726
Tuần trước: 22241
Tháng này: 17233
Tháng trước: 80827

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư