Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Ngày 15 tháng 01 năm 2019, Chính phủ ban hành Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu dự án 2 (Chương trình 135) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo...
Ngày 08/11/2018 Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 69/2018/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong năm 2019, Quốc hội đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội là:...
Ngày 28/12/2018 Chính phủ đã bàn hành Nghị quyết số 160/NQ-CP về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng –...
Ngày 21/12/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 164/2018/NĐ-CP về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng. Nghị định này quy định chi tiết khoản 3 Điều 15...
            Theo báo cáo số 169/BC – CTK ngày 24/12/2018 của Cục Thống kê tỉnh, bình quân năm 2018, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,11% so với...
Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 21/12/2018 quy định công tác báo cáo định kỳ về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo...
Ngày 01/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP quyết nghị những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. ...
Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 23/10/2015 của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về kế...
            Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp, giao nhiệm vụ cụ thể cho...
Trong những năm qua, nhất là khi thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX) "về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách,...
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong 11 tháng đầu năm so với cùng kỳ và so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh bình quân cho cả năm như sau: - Giá trị sản xuất công nghiệp...
Chính phủ ban hành Nghị quyết thường kỳ tháng 11 năm 2018 số 150/NQ-CP ngày 13/12/2018 với 14 nội dung chính, như sau: 1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018; tình hình...
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong 10 tháng đầu năm so với cùng kỳ và so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh bình quân cho cả năm như sau: - Giá trị sản xuất công nghiệp...
Chính phủ ban hành Nghị quyết thường kỳ tháng 10 năm 2018 số 140/NQ-CP ngày 09/11/2018 với 11 nội dung chính, như sau: 1. Về Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung các Pháp lệnh có quy định liên quan...
Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm,...
Hiển thị 1 - 15 of 48 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 4

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 36/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
 • 37/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
 • 43/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp...
 • 47/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao...
 • 33/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 14
Tất cả: 346962

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ