Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2018

1. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng đạt và vượt mức bình quân cả năm tại Nghị quyết HĐND tỉnh. Các lĩnh vực kinh tế trọng tâm của tỉnh đều có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Các nhiệm vụ, giải pháp phát triển các ngành kinh tế như: Công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, cảng biển, dịch vụ logistics,... được UBND tỉnh giao cho các cơ quan, thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ quy định...

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 7%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,17%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 11,26%; dịch vụ lưu trú tăng 13,15%; nông nghiệp tăng 4,27%; kim ngạch xuất khẩu tăng 12,84%. Tình hình giá cả trên địa bàn tỉnh ổn định, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2018 tăng 3,59%.

2. Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh tiếp tục được quan tâm, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá

* Về đầu tư phát triển:

- Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 21.533 tỷ đồng, tăng 7,97%; trong đó: vốn địa phương quản lý 3.891 tỷ đồng, tăng 21,14%; vốn doanh nghiệp 17.642 tỷ đồng, tăng 5,44%.

- Đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 27 dự án đầu tư nước ngoài và 21 dự án đầu tư trong nước, vốn đầu tư đăng ký 1,667 tỷ USD và 14.288 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 06 dự án đầu tư nước ngoài. Tính đến tháng 6/2018, trên địa bàn tỉnh có 337 dự án đầu tư nước ngoài và 489 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 27.033 triệu USD và 267.393 tỷ đồng.

- Môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cải thiện; đã chỉ đạo xử lý, tránh sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, giảm phiền hà cho doanh nghiệp. Việc rà soát và xử lý dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện, trong 6 tháng đầu năm đã chấm dứt hoạt động 13 dự án, giãn tiến độ đầu tư cho 11 dự án.

 * Về hoạt động doanh nghiệp:

- Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 652 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 6.070 tỷ đồng. Tính đến nay, trên địa bàn Tỉnh còn 14.450 doanh nghiệp còn đăng ký hoạt động.

- Đã triển khai nhiều hoạt động nhằm phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ và phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng; ứng dụng phát triển khoa học công nghệ.

* Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tính đến tháng 6/2018, toàn tỉnh có 23/45 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, chiếm 51% số xã xây dựng mới, trong đó 20 xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã đang hoàn tất thủ tục để công nhận đạt chuẩn.

3. Đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách, huy động bổ sung các nguồn vốn cho ngân sách; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn ngân sách, tiết kiệm chi; thu - chi ngân sách cơ bản đảm bảo cân đối

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn khoảng 36.918 tỷ đồng, đạt 57,49% dự toán, tăng 11,66%, trong đó: thu từ dầu thô và khí đốt 14.533 tỷ đồng, đạt 72,74% dự toán, tăng 20,52%; thu thuế xuất, nhập khẩu 8.605 tỷ đồng, đạt 57,75% dự toán, giảm 0,2%; thu ngân sách nội địa 13.780 tỷ đồng, đạt 46,97% dự toán, tăng 11,28%, trong đó ngân sách địa phương được hưởng là 8.299,7 tỷ đồng, đạt 51% dự toán và tăng 18%.

- Tổng chi ngân sách trên địa bàn khoảng 7.626 tỷ đồng, đạt 43,16% dự toán, tăng 8,35%, trong đó: chi đầu tư phát triển 3.891 tỷ đồng, đạt 45,35% dự toán, tăng 21,14%; chi thường xuyên 3.683 tỷ đồng, đạt 44,98% dự toán, tăng 2,19%.

4. Các lĩnh vực xã hội được quan tâm, các nhiệm vụ được tổ chức triển khai đồng bộ, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cuộc sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện

- Tổ chức tốt việc khám chữa bệnh cho nhân dân. Công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng,  không để xảy ra dịch bệnh lớn; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em đạt 98%; tỷ suất tử vong mẹ liên quan đến thai sản và tỷ suất tử vong trẻ em ở mức thấp.

- Chất lượng giáo dục ở các cấp ổn định, duy trì kết quả phổ cập tiểu học, phổ cập THCS đúng độ tuổi và phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi.

          - Thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật các chính sách xã hội như: giải quyết việc làm, trợ cấp thất nghiệp,... Chương trình giảm nghèo được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ như: Cho vay vốn, cấp thẻ bảo hiểm y tế,...

- Các chính sách đối với người có công, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc được thực hiện tốt; công tác bảo trợ xã hội và chăm sóc, bảo vệ trẻ em đều được quan tâm.

- Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao được triển khai rộng khắp, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi giải trí của người dân. Các cơ quan thông tin – truyền thông đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.

- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh được chú trọng; các ban ngành liên quan duy trì tốt việc phối kết hợp trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; đã thực hiện nhiều hoạt động kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

5. Các điểm nóng về môi trường tiếp tục được tập trung khắc phục, công tác quản lý tài nguyên, đất đai được chấn chỉnh

- Việc quản lý, bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực như: xử lý bụi lò tại các nhà máy thép; hoạt động chăn nuôi; phục hồi cảnh quan trong hoạt động khai thác khoáng sản; quan trắc môi trường tại các khu công nghiệp; xử lý ô nhiễm, cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đầm nước trước Cống số 6, thị xã Phú Mỹ... đều được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thường xuyên, đã và đang tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục mang tính triệt để, lâu dài.

Vấn đề quản lý môi trường, tài nguyên nước vùng giáp ranh 02 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai được quan tâm, đã hoàn chỉnh Quy chế phối hợp quản lý, trong đó tập trung các nội dung như: giám sát khu xử lý chất thải Cẩm Mỹ; quan trắc môi trường suối Chà Răng, Sông Xoài...; phối hợp thanh tra, kiểm tra; cung cấp chia sẻ thông tin,.... Lãnh đạo 2 tỉnh sẽ thông qua và tổ chức ký kết.

- Đã ban hành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2018-2020 đối với quỹ đất giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý tại Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 20/4/2018; trong đó, năm 2018 dự kiến đấu giá đất 17 khu đất với tổng diện tích 98,31ha, dự kiến thu 1.366 tỷ đồng; giai đoạn 2019-2020 đấu giá 15 khu với tổng diện tích 342,73 ha, dự kiến thu 4.895,65 tỷ đồng.

Tổng diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lũy kế đến tháng 6/2018 là 170.531,18/173.093,46 ha, đạt 98,52%.

6. Về quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội

- Các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên không, ven biển – đảo và nội địa. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững; bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa bàn, mục tiêu quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, các đoàn lãnh đạo Đảng, nhà nước và quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh. Đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển và giao quân năm 2018.

- Các ngành, các cấp đã tăng cường các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy và kiềm chế tai nạn giao thông.

7. Về công tác cải cách hành chính:

  - Các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh đều được cải thiện, nâng bậc và xếp ở thứ hạng cao trong số các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh hoạt động ổn định, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 98%. Đối với UBND cấp huyện, cấp xã đã kiện toàn và tiếp tục duy trì bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Chính phủ.

          - Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị giai đoạn 2015-2021 đang được triển khai tích cực.

          - Đường dây nóng cải cách hành chính đã tiếp nhận và xử lý dứt điểm 30/40 thông tin phản ánh của người dân qua kênh thông tin đường dây nóng.

8. Công tác phòng, chống tham nhũng; thanh tra, khiếu nại tố cáo

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành và các tầng lớp nhân dân.

- Các đơn vị thanh tra trong tỉnh đã triển khai thực hiện 67 cuộc thanh tra hành chính, 833 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 3.925 đơn vị, cơ sở và cá nhân. Kết quả, đã ban hành 183 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

- Các khiếu nại, tố cáo của nhân dân được quan tâm giải quyết. Đã triển khai áp dụng phần mềm giải quyết khiếu nại, tố cáo trên toàn tỉnh. Ban hành Kế hoạch giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp tồn đọng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

            Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm cũng còn một số hạn chế:

(i) Một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế còn thấp hơn mức bình quân chung cả năm Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua như: GRDP, GTSX công nghiệp. Song với 14 dự án mới đưa vào hoạt động trong 6 tháng đầu năm, sau khi kết thúc giai đoạn hiệu chỉnh và củng cố thị trường đầu ra, dự kiến sẽ phát huy năng lực trong 6 tháng cuối năm, thì các chỉ tiêu GTSX công nghiệp và GRDP của tỉnh hoàn toàn có khả năng đạt chỉ tiêu Nghị quyết cả năm.

(ii) Tiến độ triển khai các dự án khởi công mới nguồn vốn ngân sách còn chậm.

(iii) Một số dự án đầu tư của doanh nghiệp cả trong nước và ngoài nước tiến độ đầu tư chậm so với cam kết ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư.

(iv) Việc tổ chức dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần từ lớp 3 đến lớp 5 chưa thực hiện đạt 100% do thiếu giáo viên và kinh phí trả cho giáo viên; việc thí điểm thuê chuyên gia, giáo viên tiếng Anh người nước ngoài tham gia tư vấn, hỗ trợ và trực tiếp giảng dạy trong trường phổ thông con gặp nhiều khó khăn về kinh phí.

(v) Công tác giữ chân và thu hút đội ngũ bác sỹ về tỉnh công tác chưa đáp ứng yêu cầu; việc quản trị ở một số cơ sở y tế còn hạn chế.

(vi) Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội thực hiện còn chậm, chưa bảo đảm tiến độ, nhất là việc xây dựng các Đề án, Chương trình, Kế hoạch hành động.

(vii) Tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn diễn ra phức tạp.

 

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

1. Tập trung khắc phục những vấn đề còn hạn chế trong 06 tháng đầu năm 2018, cụ thể:

- Tập trung chỉ đạo, điều hành, phấn đấu nâng cao kết quả tăng trưởng kinh tế để cả năm đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua.

- Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được bố trí vốn khởi công mới từ vốn ngân sách nhà nước, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ việc lập thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán để trình phê duyệt.

- Tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất kinh doanh; chủ động làm việc với các nhà đầu tư có dự án triển khai chậm, rà soát xem xét gia hạn dự án đủ điều kiện gia hạn để kịp thời hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn có liên quan đến công tác quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy triển khai dự án.

- Rà soát nguyên nhân và có giải pháp khắc phục những tồn tại trong các nhiệm vụ: Tổ chức dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần từ lớp 3 đến lớp 5; thí điểm thuê chuyên gia, giáo viên tiếng Anh người nước ngoài tham gia tư vấn, hỗ trợ và trực tiếp giảng dạy trong trường phổ thông; giữ chân và thu hút đội ngũ bác sỹ về tỉnh công tác; chấn chỉnh công tác quản trị ở các cơ sở y tế...

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, nhất là việc xây dựng các Đề án, Chương trình, Kế hoạch hành động.

- Tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh để làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội.

2. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, đồng thời triển khai các nhiệm vụ và giải pháp sau:

a) Về phát triển kinh tế:

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, đảm bảo khả thi, sát thực tế, tiết kiệm, hiệu quả.

- Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nằm trong khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018–2025 vào các khu, cụm công nghiệp.

- Phê duyệt và triển khai thực hiện đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định TPP và các Hiệp định thương mại tự do khác".

- Xây dựng và ban hành các tiêu chí về cơ sở gây ô nhiễm môi trường, đơn giá cho thuê đất và hạ tầng, công nghệ xử lý môi trường tại các khu chế biến hải sản tập trung, trên cơ sở đó xác định nhu cầu sử dụng đất thực tế của các cơ sở chế biến hải sản để tiến hành di dời các cơ sở chế biến hải sản trong các khu dân cư, khu đô thị vào các khu chế biến hải sản tập trung tại Đất Đỏ và Xuyên Mộc.

- Xây dựng và phê duyệt Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm trên địa bàn tỉnh.

- Làm việc với Hiệp hội Logistics Việt Nam để xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị nâng cao nhận thức của chủ hàng về Cái Mép - Thị Vải.

- Tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư du lịch. Triển khai thực hiện phần mềm du lịch thông minh; lắp đặt phao cứu sinh tại các bãi biển, mua sắm đủ thiết bị cấp cứu thủy nạn tại các Ban quản lý các khu du lịch cấp huyện. Hoàn thành và phê duyệt Đề án Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018 – 2023, Đề án Nghiên cứu thị trường và định hướng phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Ban hành quy định tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; hoàn thành và phê duyệt Kế hoạch phát triển các vùng trồng trọt sản xuất theo hình thức hữu cơ (organic) giai đoạn 2018 – 2020.

- Triển khai thực hiện các nội dung Đề án ngăn chặn, khắc phục tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu; hoàn thành việc đo vẽ cắm mốc đất lâm phần, đất rừng.

- Tiếp tục thực hiện việc bố trí, sắp xếp và di dời các cơ sở nuôi lồng bè vào Khu quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên sông Chà Và xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

 

b) Về thu chi ngân sách:

- Tăng cường theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước. Rà soát các chương trình, đề án để tránh trùng lắp và đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển của từng ngành, lĩnh vực; thẩm định giao tài sản nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định mới về Quản lý sử dụng tài sản nhà nước ban hành năm 2017.

- Tập trung tháo gỡ vướng mắc, xử lý các tồn tại trong quản lý cơ sở nhà đất nhằm đảo bảo việc quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh; hoàn thành bán đấu giá các cơ sở nhà đất theo kế hoạch đã được phê duyệt.

c) Về đầu tư phát triển và phát triển doanh nghiệp:

- Xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thủ tục đầu tư các dự án nông nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các nhóm giải pháp của Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2018.

- Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hỗ trợ các dự án đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư; tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư lớn như Khu đô thị Bàu Trũng, KDL mũi Nghinh phong, KDL Marina City – Tuần Châu, khu đô thị Gò Găng…

- Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng 1000 doanh nhân năm 2018; đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình đào tạo bồi dưỡng 1000 doanh nhân giai đoạn 2017 - 2018, làm cơ sở tiếp tục triển khai giai đoạn 2019 – 2020.

- Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng với doanh nghiệp và nhà đầu tư theo định kỳ.

d) Về văn hóa-xã hội:

- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, giám sát và xử lý kịp thời, không để xảy ra dịch lớn.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tuyển sinh năm học mới 2018-2019; triển khai kế hoạch tuyển dụng, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác năm học 2018-2019; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hè năm 2018 cho cán bộ, giáo viên.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và văn hóa nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ trong 6 tháng cuối năm. Ban hành các quy chế quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao. Xây dựng kế hoạch kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về mục tiêu phát triển con người trên địa bàn tỉnh.

 

đ) Về vệ sinh an toàn thực phẩm:

- Thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm từ cấp tỉnh đến cấp xã phường.

-Tổ chức các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản, thủy sản cho người dân; chủ động trong công tác lấy mẫu kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

e) Về quản lý tài nguyên - môi trường:

- Tiến hành kiểm tra việc sử dụng đất của các doanh nghiệp đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại thời điểm từ ngày 01/7/2015 đến 01/7/2016 để có giải pháp xử lý theo quy định.

- Tiếp tục triển khai thủ tục và đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 đối với 17 lô đất có diện tích 98,31ha theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để phòng ngừa, cải thiện, khắc phục ô nhiễm tại các điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2018; điều tra, khảo sát hiện trạng hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để phân loại, cập nhật đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra các cơ sở chế biến hải sản thuộc Danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020.

g) Về cải cách hành chính:

- Triển khai thực hiện chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai phần mềm xác định chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính tại các Sở, ngành, địa phương.

- Ban hành giải pháp nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Rà soát lựa chọn các thủ tục hành chính đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo quy định để tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

h) Về thanh tra, khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng:

- Tăng cường tổ chức đối thoại khi giải quyết các vụ việc tố cáo, khiếu nại; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, giảm tình trạng khiếu nại kéo dài.

- Thực hiện cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ; xây dựng cổng thông tin điện tử để công khai kết quả giải quyết đơn thư đến người dân.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch thanh tra về phòng, chống tham nhũng năm 2018, triển khai thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch đã đề ra. Triển khai thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU ngày 02/05/2018 của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

i) Quốc phòng-an ninh:

- Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh đấu tranh kiềm chế và giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra phá án.

- Chú trọng công tác kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; đảm bảo an toàn tuyệt đối khi diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 36/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
 • 37/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
 • 43/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp...
 • 47/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao...
 • 33/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 433139
Số người đang truy cập: 3
Hôm nay: 556
Hôm qua: 801
Tuần này: 1357
Tuần trước: 4913
Tháng này: 16196
Tháng trước: 39785

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ