Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8/2018

Ngày 09/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2018. Chính phủ đã ra Quyết nghị các nội dung sau:

            1. Về dự án Luật quản lý thuế (sửa đổi)

          Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật quản lý thuế (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội dự án Luật này.

2. Về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

Chính phủ cơ bản thống nhất thông qua các chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ hoàn thiện các đề xuất chính sách trong quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng tờ trình và hồ sơ, báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung hai dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại hai kỳ họp trong năm 2019.

3. Về dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư, xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát cụ thể, đánh giá việc thực hiện theo hình thức BT trong thời gian qua; trên cơ sở đó, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các chính sách có liên quan, đặc biệt là khâu lựa chọn nhà đầu tư và khâu giao đất, cho thuê đất phải phân định rõ trường hợp thực hiện thông qua đấu thầu hoặc đấu giá, bảo đảm tránh thất thu cho ngân sách nhà nước và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Bộ Tài chính rà soát, nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật có liên quan, phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và Kiểm toán Nhà nước để hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT, bảo đảm nguyên tắc đấu thầu hoặc đấu giá công khai, minh bạch; sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán cho các dự án áp dụng hình thức hợp đồng BT theo quy định của Luật Đất đai, trong đó việc xác định giá trị đất phải thông qua Hội đồng thẩm định.

Trong thời gian Nghị định này chưa được ban hành và chưa có hiệu lực thi hành, giao Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp xử lý khoảng trống pháp lý kể từ ngày Luật quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực để không làm ảnh hưởng đến các dự án đang triển khai, đặc biệt là các dự án BT đã ký kết hợp đồng.

4. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2018; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 01 năm 2018

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2018 tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Xuất khẩu 8 tháng tăng 14,5%; cán cân thương mại thặng dư 2,8 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng; giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt khá. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, sản lượng thủy sản 8 tháng tăng 5,8%. Khu vực công nghiệp và dịch vụ tiếp tục đà tăng trưởng tốt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,2%. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, cải cách thủ tục hành chính được triển khai mạnh mẽ, toàn diện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, tạo niềm tin thị trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường hoạt động kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo. Các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Thể thao thành tích cao đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng, nhất là các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02 tháng 9. Công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được duy trì ổn định.

Tuy nhiên, giá cả một số hàng hóa cơ bản và giá dầu thô thế giới có xu hướng tăng, cùng với yêu cầu thực hiện lộ trình giá thị trường đối với một số hàng hóa, dịch vụ; điều hành tỷ giá, lãi suất... và yếu tố tâm lý trước những biến động trên thị trường quốc tế sẽ gây áp lực cho việc kiểm soát lạm phát. Tiến độ thu ngân sách trung ương và một số địa phương còn thấp so với dự toán. Sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước còn chậm, quản trị doanh nghiệp chậm đổi mới, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao; cơ cấu lại một số dự án đầu tư kém hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước còn chậm. Hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Còn một số vấn đề xã hội bức xúc ở một số ngành, lĩnh vực, địa phương. Tình hình thiên tai, bão, lũ diễn biến bất thường, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp.

Trong những tháng còn lại của năm 2018, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, bám sát yêu cầu và tình hình thực tiễn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các Nghị quyết số: 01/NQ-CP , 19-2018/NQ-CP, 35/NQ-CP gắn với đôn đốc, kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

5. Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, trong đó bổ sung những điểm mới, trọng tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đánh giá tác động đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; xác định rõ các yếu tố, động lực mới cho tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019; hoàn thiện Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội.

6. Về đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, trong đó bổ sung kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực, khả năng thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; hoàn thiện Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi báo cáo Quốc hội.

7. Về sơ kết 03 năm thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2018 trước khi trình Quốc hội; đồng thời khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí sử dụng dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự phòng của các bộ, ngành, địa phương trước ngày 10 tháng 9 năm 2018; trên cơ sở đó, hoàn thiện, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, tổng hợp trong báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn, trình Quốc hội.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính ngân sách 03 năm 2016 - 2018, đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước trung hạn 5 năm, điều chỉnh cơ cấu giữa chi thường xuyên và chi đầu tư, cơ cấu ngân sách trung ương và địa phương để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, bảo đảm đồng bộ của 02 Kế hoạch.

8. Về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020

Chính phủ thống nhất với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguyên tắc, tiêu chí bố trí vốn, mức bổ sung và phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020.

a) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, đánh giá khả năng giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ, làm rõ thêm phương pháp tính toán; hoàn chỉnh phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 9 năm 2018. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9 năm 2018 và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 xem xét, quyết định theo thẩm quyền:

- Phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 vốn vay nước ngoài giữa các bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền quy định tại Điều 75 của Luật Đầu tư công, bao gồm cả phương án điều chỉnh kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho các địa phương đối với dự án Ô.

- Việc nâng hạn mức kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 so với hạn mức đã được quy định tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 nhằm bổ sung nguồn vốn để thực hiện thủ tục bổ sung các dự án mới vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định của Luật Đầu tư công. Giao Chính phủ điều hành việc giao kế hoạch hằng năm và giải ngân cân đối giữa vốn nước ngoài và vốn trái phiếu Chính phủ, bảo đảm tổng mức giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn không vượt quá chỉ tiêu đã được Quốc hội quyết định.

b) Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo thẩm quyền được giao tiếp tục hoàn thiện thủ tục, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định việc tăng tổng mức đầu tư của 03 tuyến đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; chuyển đổi cơ chế tài chính đối với các dự án đường cao tốc của VEC/VIDIFI.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập phương án sử dụng, giải ngân số vốn kế hoạch vốn vay ODA, vay ưu đãi giai đoạn 2018 - 2020 sau khi Quốc hội thông qua. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

9. Về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Giao Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, rà soát, cập nhật, hoàn thiện Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và chịu trách nhiệm về tình hình, số liệu báo cáo. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội.

10. Về kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 03 năm 2019 - 2021

Giao Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, rà soát, cập nhật và chịu trách nhiệm về số liệu, hoàn thiện Báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 03 năm 2019 - 2021. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội.

11. Về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương Đảng.

Chi tiết xem file đính kèm.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 36/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
 • 37/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
 • 43/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp...
 • 47/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao...
 • 33/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 427508
Số người đang truy cập: 4
Hôm nay: 409
Hôm qua: 585
Tuần này: 0
Tuần trước: 4986
Tháng này: 9754
Tháng trước: 39785

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ