Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 1 năm 2019

Tháng 01 là tháng đầu năm kế hoạch năm 2019 và là thời điểm giáp Tết Nguyên đán, thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh cũng đã ban hành Chương trình hành động số 91/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Kết luận số 620-KL/TU ngày 11/12/2018 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VI. Trong tháng 01/2019, các cấp các ngành đã hoàn thành công tác giao nhiệm vụ kế hoạch cho các đơn vị cấp dưới và đang tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao.

Một số điểm nổi bật trong kinh tế, xã hội tháng 1/2019 như sau:

- Trong tháng 01 các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng so với cùng kỳ, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,42% (NQ 9,11%); nông nghiệp tăng 4,48% (NQ 3,81%), ngư nghiệp tăng 4,85% (NQ 4,21%); lâm nghiệp tăng 1,22% (NQ 1,19%); doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 8,75% (NQ 3%); doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 13,31% (NQ 15%); kim ngạch xuất khẩu trừ dầu tăng 18,2% (NQ 12,10%); kim ngạch nhập khẩu tăng 0,58% (NQ 11,5%); tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,4% (NQ 10,96%).

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2019 trên địa bàn tỉnh tăng 0,92% so với tháng 01/2018 và tăng 0,17% so với tháng 12/2018. Đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, như: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kết nối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn để hỗ trợ các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết...

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn tháng 01 ước khoảng 7.288 tỷ đồng, đạt 9,8% dự toán, bằng 91,2% so cùng kỳ, trong đó: thu từ dầu khí khoảng 2.100 tỷ đồng, đạt 9,1% dự toán, bằng 90,2% so cùng kỳ; thu thuế xuất, nhập khẩu 1.988 tỷ đồng, đạt 10% dự toán, tăng 18,2% so cùng kỳ; thu ngân sách nội địa 3.200 tỷ đồng, đạt 10,2% dự toán, bằng 80,4% so cùng kỳ (NQ 12,43%), trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng khoảng 1.961,5 tỷ đồng, đạt 11,4% dự toán, bằng 74,3% so cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách trên địa bàn tháng 01 ước khoảng 1.234,6 tỷ đồng, đạt 6,7% dự toán, tăng 12,5% so cùng kỳ (NQ 6,15%), trong đó: chi đầu tư phát triển 450 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ; chi thường xuyên 784,6 tỷ đồng, tăng 11,6% so cùng kỳ.

- Đầu tư nguồn vốn ngân sách: Kế hoạch bố trí vốn năm 2019 tổng vốn đầu tư là 5.175 tỷ đồng; trong đó: thanh toán hoàn thành cho 78 dự án, tiếp tục triển khai 129 dự án chuyển tiếp, bố trí khởi công xây dựng mới 48 dự án và bố trí vốn bồi thường giải phóng mặt bằng 26 dự án và 109 dự án chuẩn bị đầu tư. Tình hình giải ngân trong tháng 1/2019 đạt 721,8 tỷ đồng (đạt 14% so kế hoạch). Tháng 01 chưa có dự án khởi công mới; các dự án bố trí bồi thường giải phóng mặt bằng đang triển khai các thủ tục để triển khai công tác đền bù, các dự án chuyển tiếp triển khai theo tiến độ kế hoạch vốn.

- Đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước: Trong tháng 01/2019, đã thu hút được 03 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 540 tỷ đồng  và 04 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 16,8 triệu USD ; điều chỉnh tăng vốn cho 04 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư tăng thêm 190 triệu USD .

- Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 59 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 51% so cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 645 tỷ đồng, bằng 78% so cùng kỳ; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 03 chi nhánh, văn phòng đại diện; đăng ký tăng vốn cho 04 doanh nghiệp với số vốn tăng 5 tỷ đồng, tăng 300% so cùng kỳ. Số lượng doanh nghiệp giải thể và tạm ngưng hoạt động trên địa bàn Tỉnh là 43 doanh nghiệp, giảm khoảng 9% so với cùng kỳ, cụ thể là: 09 doanh nghiệp giải thể ; 34 doanh nghiệp tạm ngưng kinh doanh.

- Các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, thông tin - truyền thông,… triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao. Các chính sách đối với người có công, người lao động, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội,... được tập trung thực hiện. Trợ cấp tết Kỷ Hợi năm 2019 cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo theo chuẩn nghèo của Tỉnh; trợ cấp cho sinh viên dân tộc thiểu số đang theo trong và ngoài tỉnh; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành trích xuất sắc trong công tác vận động, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc.

Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra trong năm, nhiệm vụ trọng tâm của tháng 02/2019 phải thực hiện như sau:

- Theo dõi chặt chẽ tình hình giá cả, cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Triển khai các nhiệm vụ, xây dựng các chương trình, đề án theo Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh và Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh; triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường trên địa bàn tinh giai đoạn 2018-2025 đườc ban hành; hoàn chỉnh và ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp, quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp .

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2018 – 2019, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh cây trồng; tập trung rà soát, quản lý hồ, đập; quản lý nguồn nước các hồ chứa thủy lợi để dự trữ phục vụ cấp nước sinh hoạt và tưới hỗ trợ sản xuất vụ đông xuân đến cuối vụ. Tiến hành nạo vét kênh mương và sửa chữa nhỏ các công trình thủy lợi để đảm bảo kế hoạch tưới hỗ trợ sản xuất.

- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh; tiếp tục phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Theo dõi tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 để chỉ đạo trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách của địa phương.

- Thẩm định kinh phí hỗ trợ, trợ cấp Tết Kỷ Hợi năm 2019; Đảm bảo kịp thời nguồn kinh phí để thực hiện một số nhiệm vụ cấp thiết trong những tháng đầu năm 2019 như: chi lương, hoạt động của bộ máy; chi thực hiện các chế độ an sinh xã hội; Tổng hợp báo cáo tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2019.

- Triển khai các dự án đầu tư công trong kế hoạch năm 2019 đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Tiếp tục rà soát danh mục dự án, chuẩn bị thủ tục về chủ trương đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 để lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định; tập trung hoàn chỉnh thủ tục đầu tư và chuẩn bị mặt bằng để khởi công các dự án mới năm 2019. Tập trung chỉ đạo và điều hành các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Tổ chức Hội nghị họp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng 1000 doanh nhân 2017-2018 trong Quý I/2019.

- Tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 gồm các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao như: Chương trình nghệ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chào năm mới 2019 với chủ đề Xuân Quê hương; họp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư đầu năm; trang trí đường hoa nghệ thuật và Hội Hoa xuân; bắn pháo hoa đêm giao thừa; tổ chức biễu diễn, thi đấu các môn thể thao; các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2019).

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàn chiến đấu ở các cấp, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu, chủ động nắm chắc tình hình xử lý tốt các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong dịp tết Nguyên đán 2019 và các lễ hội vui xuân đầu năm diễn ra trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tốt hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân năm 2019.

- Tiếp tục thực hiện các đề án phòng chống làm giảm tội phạm hình sự, tệ nạn ma túy, mại dâm, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông; kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

- Tiếp nhận và xử lý những thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh; tiến hành kiểm tra cải cách hành chính, thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ theo kế hoạch; rà soát việc giải quyết hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh để có giải pháp thực hiện hiệu quả./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 36/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
 • 37/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
 • 43/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp...
 • 47/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao...
 • 33/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 467829
Số người đang truy cập: 3
Hôm nay: 116
Hôm qua: 593
Tuần này: 116
Tuần trước: 5104
Tháng này: 13496
Tháng trước: 22659

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ