Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8, 8 tháng đầu năm 2019

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8, 8 THÁNG NĂM 2019

1. Về phát triển kinh tế.

- Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước đạt 23.824 tỷ đồng, tăng 10,9%, lũy kế 8 tháng ước đạt 180.498 tỷ đồng tăng 8,77% (NQ 9,11%).

- Giá trị sản xuất nông nghiệp tháng 8 ước đạt 643 tỷ đồng, tăng 2,1%, lâm nghiệp ước đạt 6 tỷ đồng, tăng 1,22%, ngư nghiệp ước đạt 986 tỷ đồng, tăng 4,27%. Lũy kế 8 tháng nông nghiệp ước đạt 5.048 tỷ đồng, tăng 3,34% (NQ 3,81%), lâm nghiệp ước đạt 52 tỷ đồng, tăng 1,2% (NQ 1,19%), ngư nghiệp ước đạt 7.440 tỷ đồng, tăng 4,24% (NQ 4,21%).

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 8 ước đạt 3.880 tỷ đồng, tăng 13,15%. Lũy kế 8 tháng ước đạt 30.100 tỷ đồng, tăng 13,33% (NQ 13,95%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 08/2019 trên địa bàn tỉnh tăng 0,16% so với tháng trước và tăng 2,11% so với tháng cùng kỳ. Chỉ số giá bình quân 8 tháng đầu năm tăng 1,66% so với cùng kỳ.

- Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 8 ước đạt 1.519 tỷ đồng, tăng 1,41%, trong đó doanh thu dịch vụ cảng ước đạt 340 tỷ đồng tăng 5,27%; Lũy kế 8 tháng ước đạt 12.089 tỷ đồng, tăng 5,52% (NQ 3%), trong đó doanh thu dịch vụ cảng ước đạt 2.565 tỷ đồng, tăng 2,5% (NQ 4,8%).

- Doanh thu dịch vụ lưu trú tháng 8 ước đạt 497 tỷ đồng, tăng 17,56%; Lũy kế 8 tháng ước đạt 3.914 tỷ đồng, tăng 17,25% (NQ 15%), số lượt khách lưu trú 2,84 triệu lượt ước đạt 80,4% kế hoạch, trong đó có 354,3 ngàn lượt khách quốc tế ước đạt 72,8% kế hoạch.

- Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tháng 8 ước đạt 440 Triệu USD, tăng 19,93%; lũy kế 8 tháng ước đạt 2.977 Triệu USD tăng 13,49% (NQ 12,1%); kim ngạch nhập khẩu tháng 8 ước đạt 515 Triệu USD, tăng 56,63% ; lũy kế 8 tháng ước đạt 4.120 Triệu USD tăng 12,22% (NQ 11,5%).

2. Thu chi ngân sách, đầu tư và phát triển doanh nghiệp

a) Thu – chi ngân sách

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 8 tháng ước khoảng 59.003 tỷ đồng, đạt 79,31% dự toán, tăng 8,37% so cùng kỳ, trong đó: thu từ dầu khí khoảng 19.827 tỷ đồng, đạt 86,02% dự toán, bằng 88,10% so cùng kỳ; thu thuế xuất, nhập khẩu 13.094 tỷ đồng, đạt 65,63% dự toán, tăng 7,33% so cùng kỳ; thu ngân sách nội địa 26.082 tỷ đồng, đạt 83,07% dự toán, tăng 32,11% so cùng kỳ (NQ 12,43%), trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng khoảng 13.246 tỷ đồng, đạt 77,2% dự toán, tăng 11,3% so cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách trên địa bàn 8 tháng ước khoảng 9.555 tỷ đồng, đạt 51,54% dự toán, tăng 6,94% so cùng kỳ (NQ 6,15%), trong đó: chi đầu tư phát triển 4.189 tỷ đồng, bằng 93,99% so cùng kỳ; chi thường xuyên 5.343 tỷ đồng, tăng 20,28% so cùng kỳ.

b) Đầu tư và phát triển doanh nghiệp

- Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh:

+ Tình hình thực hiện kế hoạch khởi công mới: Số dự án được bố trí khởi công mới là 48 dự án, đến cuối tháng 8 đã khởi công 27/48 dự án, 15 dự án đang tổ chức đấu thầu, 03 dự án đang thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán, còn lại 03 dự án đang lập thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán (tiến độ cụ thể từng dự án theo Báo cáo thực hiện đầu tư công tháng 8 năm 2019).

+ Về tình hình giải ngân: Giá trị giải ngân vốn Tỉnh quản lý đến ngày 31/8/2019 là 2.276,404 tỷ đồng, đạt 43,11% tổng kế hoạch vốn 2019, trong đó vốn ngân sách tỉnh 2.233,303 tỷ đồng, đạt 43,15% kế hoạch; nguồn vốn Trung ương đầu tư theo các chương trình giải ngân 24 tỷ đồng, đạt 64,68%; vốn ODA chưa giải ngân; nguồn vốn TP HCM tài trợ giải ngân 19,101 tỷ đồng, đạt 77,96%.

- Đầu tư của doanh nghiệp: 

+ Đầu tư nước ngoài: Trong tháng 8 đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 04 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 34,7 triệu USD và 01 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm 0,2 triệu USD; lũy kế 08 tháng năm 2019, trên địa bàn tỉnh thu hút mới 29 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 368,7 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn cho 21 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 403,6 triệu USD và điều chỉnh giảm vốn 01 dự án với vốn đăng ký giảm 08 triệu USD; chấm dứt hoạt động và thu hồi trước thời hạn 09 dự án với tổng vốn đầu tư 161,280 triệu USD (danh mục chi tiết các dự án theo phụ lục đính kèm).

+ Đầu tư trong nước: Trong tháng 8 đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 05 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.207 tỷ đồng; lũy kế  8 tháng 2019, có 34 dự án được chấp thuận với tổng vốn đăng ký 7.328 tỷ đồng và 07 dự án tăng vốn đầu tư với vốn tăng thêm 808 tỷ đồng và 02 dự án giảm vốn đầu tư với số vốn giảm 66,4 tỷ đồng; đã chấm dứt hoạt động 15 dự án và 01 chủ trương đầu tư (danh mục chi tiết các dự án theo phụ lục đính kèm).

Về giãn tiến độ đầu tư: lũy kế 8 tháng năm 2019, giãn tiến độ đầu tư 07 dự án . Các nhà đầu tư được giãn tiến độ đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã đưa dự án vào hoạt động một phần hoặc xây dựng dở dang; nhà đầu tư đã có cam kết và chứng minh được khả năng thực hiện dự án, thực hiện ký quỹ đầu tư đảm bảo thực hiện dự án và đã thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án với số tiền ký quỹ 49,7 tỷ đồng.

          - Phát triển doanh nghiệp: Trong tháng 8 đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 132 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 2.463,3 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký 986 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 11.107 tỷ đồng, tăng 22,94% so cùng kỳ; đăng ký tăng vốn 55 doanh nghiệp, với số vốn tăng 2.739 tỷ đồng, tăng 130,22% so cùng kỳ; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 177 chi nhánh, văn phòng đại diện; đăng ký giải thể 125 doanh nghiệp; đăng ký tạm ngưng hoạt động 230 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp tạm ngưng, hoạt động trở lại trong 8 tháng đầu năm 388 doanh nghiệp. Tính đến nay, trên địa bàn Tỉnh có 15.885 doanh nghiệp còn đăng ký hoạt động.

Trong tháng 8 đã thành lập mới 01 Hợp tác xã (HTX), lũy kế 8 tháng đã thành lập mới 06 HTX . Tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 116 HTX và 01 Liên hiệp HTX với 12.047 thành viên, tổng vốn điều lệ là 247,582 tỷ đồng, vốn hoạt động là 631,321 tỷ đồng, thu hút 4.761 lao động.

Đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TU.

c) Đầu tư các dự án trọng điểm.

Đã xây dựng lộ trình và báo cáo Tỉnh ủy 37 dự án trọng điểm để thúc đẩy tiến độ triển khai. Đã ban hành Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 về việc thành lập Tổ công tác thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh và Tổ chuyên viên giúp việc cho Tổ công tác. Đã báo cáo giao ban định kỳ hàng tháng các nhiệm vụ triển khai cho Tỉnh ủy (danh mục các dự án trọng điểm theo phụ lục đính kèm).

3. Văn hóa – xã hội

- Về y tế: Công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh được triển khai tích cực, đã giám sát và xử lý tình hình dịch bệnh, đặc biệt là bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, không xảy ra bùng phát dịch lớn ; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm .

- Giáo dục và đào tạo: Tổng kết năm học 2018-2019, triển khai hướng dẫn các nội dung Lễ Khai giảng năm học 2019-2020, công tác an toàn giao thông đầu năm học. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần XI – năm 2020. Ban hành kế hoạch, điều lệ tổ chức Hội khỏe phù đổng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần XI năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025. Triển khai lớp tập huấn nghiệp vụ Sư phạm ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên tiếng Anh THPT và Tiểu học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- An sinh xã hội: Đã giải quyết việc làm và tạo đủ việc làm cho 27.700 lượt lao động, trợ cấp thất nghiệp cho 9.265 lao động ; các chính sách đối với người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc, gia đình có công được quan tâm thực hiện .

- Các hoạt động văn hóa và thể thao, thông tin và truyền thông, quản lý nhà nước về khoa học công nghệ… đều triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao.

4. Về quy hoạch và quản lý tài nguyên - môi trường

- Đã phê duyệt dự toán và đang triển khai nhiệm vụ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn- Núi Nhỏ đối với khu vực mũi Nghinh Phong và các khu vực lân cận tại Núi Lớn- Núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu.

- Đang xem xét chủ trương chấp thuận vị trí quy hoạch địa điểm dự án Nhà máy điện khí LNG Long Sơn để kiến nghị Bộ Công Thương đưa dự án Nhà máy điện khí LNG tại xã Long Sơn vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII), Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, báo cáo Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt.

- Đã thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Đang hoàn chỉnh Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đã phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường vùng giáp ranh giữa tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai; kịp thời rà soát, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải thượng nguồn các hồ cấp nước, nhất là Khu xử lý chất thải Thiên Phước. Đến nay, nguy cơ chảy tràn nước mưa và nước thải sau xử lý của Khu xử lý chất thải Thiên Phước vào suối Chà Răng về hồ Đá Đen cơ bản đã được ngăn chặn.

- Tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm về xử lý chất thải rắn tại các tỉnh Cần thơ, Nam Định, Quảng Bình và đã đề ra lộ trình chuyển đổi mô hình chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sang sử dụng công nghệ tái chế đốt, thu hồi năng lượng, chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng triển khai thực hiện.

- Đã thống nhất phương án xây dựng nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt tại huyện Côn Đảo . 

5. Về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

- Các lực lượng vũ trang duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai tốt công tác bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không xảy ra vụ việc phức tạp.

Về trật tự an toàn xã hội: Trong tháng 08 đã phát hiện 69 vụ phạm pháp hình sự (so với tháng 08/2018 giảm 05 vụ), đã điều tra làm rõ 48 vụ, 79 đối tượng, án đặc biệt nghiêm trọng (giết người) xảy ra 04 vụ. Luỹ kế 08 tháng đã phát hiện 514 vụ (giảm 33 vụ so với cùng kỳ), 571 đối tượng, làm rõ 384 vụ.

Vi phạm pháp luật về ma túy: trong tháng 08 đã phát hiện 20 vụ và bắt giữ 23 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép các chất mua tuý (so với tháng 08/2018, ít hơn 13 vụ, 54 đối tượng); Lũy kế 08 tháng phát hiện 297 vụ, bắt giữ 423 đối tượng, so với cùng kỳ nhiều hơn 48 vụ, ít hơn 33 đối tượng. Phát hiện, xử lý hành chính 71 vụ, bắt 124 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; lũy kế 08 tháng đã phát hiện 432 vụ, bắt giữ 815 đối tượng.

Về an toàn giao thông: trong tháng 08 đã xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người, bị thương 37 người (so với tháng 08/2018 giảm 08 vụ, số người chết tăng 07 người, số người bị thương giảm 22 người). Xử phạt 4.931 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền khoảng 3,11 tỷ đồng. Lũy kế 08 tháng đã xảy ra 389 vụ, làm chết 176 người, bị thương 293 người, so với cùng kỳ giảm 25 vụ, tăng 08 người chết, giảm 88 người bị thương. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 08 tháng khoảng 20,3 tỷ đồng.

Về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: trong tháng 8 đã phát hiện 07 vụ, 09 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và các lĩnh vực khác. Lũy kế 08 tháng, đã phát hiện 113 vụ, 115 đối tượng, so với cùng kỳ ít hơn 02 vụ, 02 đối tượng.

6. Công tác tiếp dân, khiếu nại tố cáo

- Công tác tiếp dân: trong 8 tháng các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp và hướng dẫn cho 8.514 lượt người (tiếp thường xuyên là 7.575 lượt người; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo là 939 lượt người), trong đó, cấp tỉnh tiếp 3.566 lượt người (số đoàn đông người cấp tỉnh tiếp là 44 đoàn với 963 lượt người); cấp huyện tiếp 4.948 lượt người.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

+ Trong 8 tháng, tổng số vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh là 94 vụ; đã giải quyết 65 vụ, còn lại 29 vụ đang tiếp tục xác minh. Tổng số vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện là 527 vụ (tồn năm 2018 chuyển qua 186 vụ; nhận mới 341 vụ); đã giải quyết 408 vụ, còn lại 119 vụ đang tiếp tục xác minh.

+ Trong 8 tháng, tổng số vụ tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 10 vụ, đã báo cáo 08 vụ, đang thụ lý xác minh 02 vụ. Tổng số vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện là 38 vụ, đã giải quyết 27 vụ, đang tiếp tục giải quyết 11 vụ.

7. Công tác cải cách hành chính

- Trong tháng 8, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 5.353 hồ sơ, Lũy kết 08 tháng, đã tiếp nhận 44.028 hồ sơ, hồ sơ tồn kỳ trước chuyển qua là 2248 hồ sơ, đã giải quyết 38.979 hồ sơ, đúng hạn 38.567 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 98,9%, hồ sơ trễ hẹn là 412 hồ sơ, tỷ lệ 1,1%.

- Về đường dây nóng cải cách hành chính: đã tiếp nhận và xử lý dứt điểm 51/51 thông tin phản ánh của người dân qua kênh thông tin đường dây nóng. Ngoài ra, qua số điện thoại đường dây nóng cải cách hành chính còn nhận được một số kiến nghị của người dân đề nghị hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính khác, tất cả các kiến nghị đều được hướng dẫn kịp thời.

- Việc cấp phát chữ ký số, chứng thư số đến thời điểm này đã đạt 100% , các đơn vị đã ứng dụng đầy đủ chữ ký số - chứng thư số của cá nhân và tổ chức trong việc phát hành văn bản đi trên phần mềm.

- Hiện tại có 21/21 sở, ban, ngành và 08/08 huyện, thành phố đã có Trang thông tin điện tử. Các thông tin về chỉ đạo điều hành, văn bản quy phạm pháp luật, các tin tức, sự kiện và các hoạt động chuyên ngành luôn được cập nhật kịp thời, các chuyên mục thông tin đã được cập nhật đầy đủ theo quy định.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  THÁNG 9 NĂM 2019

1. Về kinh tế

- Hoàn thành và phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phê duyệt Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí công địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

- Hoàn thành và phê duyệt Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư vào các cụm công nghiệp theo Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh và triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (CPTPP) và các Hiệp định thương mại tự do khác.

- Tiếp tục tập trung thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật và sản phẩm động vật; Giám sát chặt chẽ tình hình nhập và nuôi mới gia cầm trên địa bàn tỉnh. Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, heo tai xanh. Tiếp tục công tác thu hoạch vụ Hè Thu và thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2019; phòng chống các loại dịch bệnh cây trồng và tăng cường công tác quản lý nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi để dự trữ phục vụ cấp nước sinh hoạt, tưới hỗ trợ cho sản xuất vụ Hè Thu và vụ Mùa 2019.

- Tăng cường công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng; kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh; Giám sát tình hình nuôi trồng thủy sản tại các vùng nuôi trọng điểm để kịp thời khuyến cáo người dân các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu dịch bệnh, nâng cao năng suất nuôi trồng.

3. Về tài chính – ngân sách

- Rà soát báo cáo Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ ngân sách tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ như: Giảm trừ nguồn cải cách tiền lương; kinh phí thực hiện một số chế độ an sinh xã hội năm 2017 và 2018, kinh phí đóng tàu khách Côn Đảo.

- Hoàn tất các biểu mẫu quyết toán ngân sách năm 2018 gửi Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước theo quy định.

- Giao số kiểm tra thu, chi ngân sách năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022 cho các sở, ngành và UBND các huyện thị, xã, thành phố.

4. Về đầu tư phát triển

a) Đầu tư vốn ngân sách:

- Triển khai lập kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

- Chủ đầu tư các dự án khởi công xây dựng mới 2019 còn lại chưa khởi công khẩn trương hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu thầu và khởi công xây dựng trong tháng 9/2019; khẩn trương hoàn tất hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch 2019 thông qua các cơ quan liên quan thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án còn vướng mắc, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ triển khai nhanh và đã giải ngân hết kế hoạch vốn. Trong phạm vi thẩm quyền, chủ động có giải pháp cụ thể hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng, đấu thầu…, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

- Thực hiện giao ban xây dựng cơ bản định kỳ để kịp thời xử lý các vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án để kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn, bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch 2019.

b) Đầu tư và phát triển doanh nghiệp:

- Tiếp tục triển khai theo lộ trình thực hiện 37 dự án trọng điểm của tỉnh để thúc đẩy các thủ tục có liên quan của từng dự án, sớm đưa vào hoạt động; Kiện toàn tổ công tác tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng báo cáo Tỉnh ủy.

          - Tiếp tục hoàn thành việc xử lý các dự án chậm triển khai theo quy định, trong đó xử lý thu hồi các dự án chậm đầu tư do nguyên nhân của nhà đầu tư; hướng dẫn quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.      

- UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh công tác quy hoạch tạo quỹ đất kêu gọi đầu tư.

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

- Thực hiện quy trình, thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư, thúc đẩy các dự án du lịch lớn tại khu vực Bãi Trước, đường 3/2 thành phố Vũng Tàu và các dự án trên địa bàn huyện Côn Đảo.

- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 06/NQ-TU ngày 13/7/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019 và Xây dựng Kế hoạch năm 2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

          - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân năm 2019; Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch triển khai thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; chương trình Khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...

5. Về văn hóa - xã hội

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh: Sốt xuất huyết, tay – chân – miệng; tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 cho các cấp học. Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm từ ngày 12/9-13/9/2019. Báo cáo công tác hoạt động hè năm 2019. Tổ chức Khai giảng năm học 2019-2020 toàn ngành. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thư viện thân thiện trường tiểu học. Hướng dẫn triển khai ôn tập và thi nghề phổ thông cấp trung học phổ thông năm học 2019-2020. Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2019-2020. Lập kế hoạch và đi kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại các huyện, thị xã, thành phố.

- Xem xét lựa chọn danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học đưa vào thực hiện năm 2019.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh (2/9). Triển khai kế hoạch sưu tầm, bổ sung hiện vật phục vụ công tác trưng bày tại Nhà Bảo tàng tỉnh; Kế hoạch điều tra, thám sát, khoanh vùng khảo cổ học trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019. Tổ chức các giải thể thao tỉnh theo kế hoạch.

- Tiếp tục triển khai công tác giải quyết việc làm và cho vay vốn giải quyết việc làm; xem xét giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; thực hiện các chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số,....

6. Về quy hoạch và quản lý tài nguyên - môi trường

- Tiếp tục triển khai đề án Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) trong quản lý quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật; triển khai phương án quy hoạch 06 cụm đất hành chính của tỉnh tại thành phố Vũng Tàu; hoàn thiện đồ án Quy hoạch chung khu vực ven biển tỉnh.

- Tập trung triển khai thực hiện tốt Đề án di dời chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi nằm ngoài quy hoạch hoặc gây ô nhiễm môi trường giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Kế hoạch thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để phòng ngừa, cải thiện, khắc phục ô nhiễm tại các điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2019.

- Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp về quản lý tài nguyên và môi trường vùng giáp ranh với UBND tỉnh Đồng Nai, đồng thời phối hợp với tỉnh Đồng Nai thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý các nguồn thải ở phía tỉnh Đồng Nai chảy về các hồ cấp nước của tỉnh.

- Thực hiện lộ trình chuyển đổi mô hình chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sang sử dụng công nghệ tái chế đốt, thu hồi năng lượng trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thành phê duyệt Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản và tổ chức đợt đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch; thực hiện điều chỉnh các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2013 theo quy định hiện hành.

7. Về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàn chiến đấu ở các cấp, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu, chủ động nắm chắc tình hình xử lý tốt các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện các đề án phòng chống làm giảm tội phạm hình sự, tệ nạn ma túy, mại dâm, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông; kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

8. Về cải cách hành chính

- Triển khai phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành đáp ứng các tiêu chí của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như quy định của Chính phủ đáp ứng việc kết nối, liên thông 04 cấp từ Chính phủ - Tỉnh - Huyện - Xã.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra công vụ theo Kế hoạch, tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư phản ánh của người dân, doanh nghiệp qua kênh thông tin đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại sở, ngành, địa phương.

-Triển khai có hiệu quả các chương trình hành động, các kế hoạch để nâng cao công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm cải thiện sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước.

9. Thanh tra, khiếu nại và tố cáo

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng trong năm 2018 để giải quyết trong năm 2019; giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 (kể cả các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 10/10/2018).

- Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 01/2021/QĐ-TTg (05/01/2021)
  Quyết định ban hành danh mục nhập khẩu, xuất khẩu Việt Nam
 • 01/2021/NĐ-CP (04/01/2021)
  Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
 • 14/2020/TT-BKHĐT (31/12/2020)
  thông tư hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp...
 • 12/2020/TT-BKHĐT (28/12/2020)
  Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...
 • 150/2020/NĐ-CP (25/12/2020)
  Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1430462
Số người đang truy cập: 4
Hôm nay: 1887
Hôm qua: 2620
Tuần này: 6667
Tuần trước: 12582
Tháng này: 46804
Tháng trước: 69841

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ