Nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ được giao

Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 14/5/2018

Trong những năm qua, môi trường đầu tư, kinh doanh không ngừng được cải thiện, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được nâng lên; các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn; phương thức lãnh đạo của Đảng được đổi mới, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy đảng và chính quyền được nâng cao. Kinh tế - xã hội của tỉnh không ngừng phát triển, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước được đẩy mạnh; kinh tế tập thể được quan tâm đổi mới; kinh tế tư nhân ngày càng được coi trọng; đội ngũ doanh nhân không ngừng lớn mạnh; thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước ngoài đạt được kết quả tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân không ngừng nâng cao, cơ bản bảo vệ môi trường sinh thái, củng cố quốc phòng, an ninh, tích cực chủ động hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên tỉnh còn một số những hạn chế: (i) cải cách hành chính còn chậm; môi trường đầu tư, kinh doanh tuy được cải thiện nhiều nhưng chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển; quản lý nhà nước chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; hiệu lực, hiệu quả chưa cao; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm; tình trạng giải quyết thủ tục hành chính từng lúc, từng nơi chưa được kịp thời, một số nơi người dân, doanh nghiệp chưa hài lòng; (ii) một số cơ chế, chính sách còn chưa phù hợp với thực tế, như: chính sách về bồi thường và khảo sát, xác định giá đất theo giá thị trường; thời gian thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định còn dài; sự phối hợp giữa các ngành và địa phương trong công tác theo dõi, hậu kiểm doanh nghiệp, hậu kiểm các dự án đầu tư… chưa chặt chẽ, thường xuyên, chưa kịp thời nắm bắt thông tin để quản lý hoặc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; (iii) hiệu quả hoạt động của các chủ thể kinh tế, các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế còn nhiều hạn chế; việc tiếp cận một số nguồn lực xã hội chưa bình đẳng giữa các chủ thể kinh tế; trong hoạt động sản xuất kinh doanh còn tồn tại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, gian lận thương mại, gian lận thuế.

Nguyên nhân là do: (i) khách quan: một số quy định pháp luật, cơ chế, chính sách về kinh tế thị trường do Trung ương ban hành còn chồng chéo, không rõ ràng, thiếu ổn định, nhất là các quy định về đầu tư công, đầu tư của doanh nghiệp, quản lý xây dựng công trình, quy hoạch, đất đai, môi trường; (ii) chủ quan: Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật chưa đồng bộ, kịp thời; trình độ hiểu biết và chấp hành pháp luật của người dân nhiều nơi còn hạn chế; các cơ quan nhà nước và người dân chưa chủ động trong thích ứng với tình hình hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay; Một số công chức, viên chức chưa tận tụy phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng ở một số cán bộ, đảng viên đã làm giảm hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhận thấy được hạn chế trên, và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trên với nội dung như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW nhằm thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 11-NQ/TW đến toàn thể các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp

- Thực hiện công khai, minh bạch về nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính và dịch vụ công để bảo đảm quyền tài sản của các tổ chức và công dân được giao dịch thông suốt; công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng đất công; tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất giao cho các doanh nghiệp và các tổ chức; thu hồi đất đối với các trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhưng sử dụng đất sai mục đích, hoặc chậm đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện các biện pháp phù hợp với quy định của pháp luật để hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất tích tụ, tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn để hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao, gắn với bảo đảm việc làm và thu nhập bền vững của nông dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn.

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công:

+ Tăng cường công tác quản lý đầu tư công, tập trung vào các nội dung: phân bổ, thẩm định, đấu thầu, thực hiện, quản lý dự án và đánh giá các dự án, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công;

+ Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nợ công; tiếp tục rà soát các chương trình, đề án để tránh trùng lắp và đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển của từng ngành, lĩnh vực; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách; thực hiện kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện quyết liệt các giải pháp giảm chi thường xuyên, tăng tỉ lệ chi đầu tư phát triển theo từng năm.

+ Xây dựng và ban hành các văn bản nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, gồm: Quy định về phân cấp thẩm quyền mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán và tiêu hủy tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Phương án giá của từng loại dịch vụ chuyển từ phí sang giá; Quy định quản lý, thu, nộp, sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh; Quy định các doanh nghiệp có lợi trực tiếp hoặc giao khai thác, sử dụng các công trình, dự án được đầu tư từ ngân sách có nghĩa vụ đóng góp hoặc hoàn vốn đã đầu tư cho ngân sách. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại xe công, xây dựng phương án khoán xe công sau khi có Quy chế do Trung ương ban hành; đẩy mạnh việc giao tài sản nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đẩy nhanh thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện xã hội hóa tối đa các dịch vụ công; triển khai cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cụ thể gồm: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển thị trường; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2018, định hướng đến năm 2020 theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, ngày 06/2/2017 của Chính phủ; Chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh đến năm 2020; Tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh đối thoại với doanh nghiệp và nhà đầu tư theo định kỳ 2 lần/năm.

- Xây dựng và ban hành các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả thu hút và quản lý đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia của tỉnh năm 2018; Chỉ thị tăng cường thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; Quy trình thủ tục đầu tư theo hướng rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

3. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

- Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử, nâng cao chất lượng hướng dẫn và xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, trọng tâm là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp; thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được quy định trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

- Triển khai giai đoạn 2 của Đề án thực hiện mô hình một cửa tập trung cấp tỉnh theo hướng mở rộng thêm một số thủ tục hành chính của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và một số dịch vụ đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Tổ chức khảo sát ý kiến nhân dân đối với việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại một số lĩnh vực theo Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả quản lý công nghệ; đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng; tổ chức vận hành hiệu quả Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến.

4. Phát triển đồng bộ và vận hành thông suốt các loại hình thị trường

- Rà soát lại giá các loại hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tính đúng, tính đủ, công khai, minh bạch các yếu tố hình thành giá, không lồng ghép các chính sách xã hội trong giá hàng hóa, dịch vụ. Thực hiện tốt công tác quản lý và mức giá đối với các dịch vụ chuyển từ danh mục phí sang quản lý theo cơ chế giá. Nghiên cứu đề xuất thực hiện cơ chế đặt hàng đối với các hàng hóa, dịch vụ công; chuyển đổi cơ chế hỗ trợ cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng thụ hưởng hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu.

- Xác định giá trị quyền sử dụng đất theo cơ chế thị trường thông qua đấu giá, đấu thầu các dự án có sử dụng đất, thỏa thuận mua bán trên thị trường; thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất thông qua các tổ chức thẩm định giá độc lập, chuyên nghiệp; rà soát, điều chỉnh khung giá đất phù hợp với thị trường ở từng địa bàn.

- Tổ chức điều hành các giải pháp tín dụng phù hợp, tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên của tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng.

- Xây dựng và ban hành một số văn bản quy định về phát triển đồng bộ và vận hành thông suốt các loại hình thị trường trên địa bàn tỉnh: Quy trình tổ chức thực hiện mô hình triển khai các dự án kinh doanh bất động sản du lịch (condotel, officetel, shophouse); Quy trình đầu tư du lịch dưới tán rừng; Đề án phát triển thị trường du lịch; Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch; Quy chế quản quản lý khu du lịch cấp tỉnh; Đề án bảo đảm an ninh du lịch; Đề án đảm bảo môi trường du lịch; Đề án phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2020; Chương trình thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ của tỉnh đến năm 2020; Chính sách khuyến khích hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tại tỉnh.

5. Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, khi xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, đề án phát triển… phải bảo đảm thực hiện mục tiêu: kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển xã hội bền vững, thực hiện tiến bộ xã hội, công bằng xã hội, tạo cơ hội cho mọi thành viên trong xã hội tham gia bình đẳng và thụ hưởng công bằng thành quả từ quá trình phát triển hệ thống an sinh xã hội.

- Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, đề án đã được phê duyệt, bao gồm: Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030"; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 24/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát triển trang trại tỉnh giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025"; Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 28/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025"; Đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh; Đề án ngăn chặn, khắc phục tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu giai đoạn 2016 – 2020.

- Xây dựng và ban hành các văn bản nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu: Kế hoạch phát triển các vùng trồng trọt sản xuất theo theo hình thức hữu cơ (organic) trên địa bàn tỉnh; Dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao sau thu hoạch giai đoạn 2017-2019; Chương trình phát triển nông nghiệp đô thị giai đoạn 2018-2022; Kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn cây trồng chủ lực giai đoạn 2018-2022, tầm nhìn 2030; Dự án ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn giai đoạn 2018-2020; Dự án đầu tư xây dựng chuỗi liên kết giá trị gia tăng trong chăn nuôi và chuỗi liên kết an toàn thực phẩm chăn nuôi giai đoạn 2018-2020; Dự án chuyển đổi từ phương thức chăn nuôi hộ sang chăn nuôi trang trại, doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020; Đề án di dời các cơ sở chăn nuôi giai súc, gia cầm nằm ngoài quy hoạch vào các khu quy hoạch; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác quản lý, bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và các năm tiếp theo; Quy chế quản lý cụm công nghiệp, quy chế quản lý các khu chế biến hải sản tập trung; Quy định chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nằm trong khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025 vào các khu, cụm công nghiệp; Đề án nghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường, phục hồi cảnh quan trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Tiêu chí xác định cơ sở ô nhiễm môi trường cần di dời vào Cụm công nghiệp tại thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu; Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng và xã hội thực hiện chính sách an sinh xã hội; khuyến khích người dân tự nguyện tham gia bảo đảm an sinh xã hội.

6. Về hoàn thiện thể chế đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh

- Các cấp ủy đảng, chính quyền thực thi nghiêm chỉnh, hiệu quả các cam kết hội nhập quốc tế mà Nhà nước Việt Nam đã ký kết; chú trọng nghiên cứu, thông tin, dự báo kinh tế thế giới, để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có tính khả thi, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực, có định hướng rõ ràng trong việc lựa chọn xây dựng thương hiệu nội địa hay tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt trong các nhóm ngành hàng có lợi thế so sánh của tỉnh.

- Xác định cụ thể các khu vực cần đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở cho việc triển khai thu hút đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh, quốc phòng; tăng cường công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong quá trình thu hút đầu tư, phát triển kinh tế; không để xảy ra tình trạng thu hút các nhà đầu tư không có năng lực thực hiện, các nhà đầu tư có nguy cơ làm ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng.

- Hoàn thành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các Hiệp định thương mại tự do.

7. Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực, tinh giản bộ máy, biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị

- Xây dựng và ban hành các văn bản về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước: Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tinh gọn, hợp lý, hiệu quả; Quy định về quản lý biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp; Quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban cán sự đảng UBND tỉnh quản lý.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong toàn bộ các tổ chức đảng và trong xã hội đối với các chủ trương của Đảng về xây dựng thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Sắp xếp, cơ cấu lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với quy định của Trung ương và yêu cầu thực tế của tỉnh, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tổ chức đánh giá khách quan, tuyển chọn những người thực sự có đức, có tài vào đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt ở các vị trí lãnh đạo, đứng đầu cơ quan tham mưu.

- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; kịp thời phát hiện và giải quyết đúng đắn những vấn đề lớn, quan trọng, phức tạp về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/QĐ-UBND (19/10/2022)
  Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về hoạt động táng trong khuôn...
 • 22/2022/QĐ-UBND (19/10/2022)
  Ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất...
 • 20/2022/TT-BKHĐT (30/09/2022)
  THÔNG TƯ 20/2022/TT-BKHĐT NGÀY 30/09/2022 HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU...
 • 21/2022/TT-BKHĐT (30/09/2022)
  THÔNG TƯ 21/2022/TT-BKHĐT NGÀY 30/09/2022 HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU...
 • 14/2022/QĐ-UBND (19/09/2022)
  Quyết định quy định thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3194383
Số người đang truy cập: 3
Hôm nay: 2028
Hôm qua: 11936
Tuần này: 13964
Tuần trước: 46392
Tháng này: 30434
Tháng trước: 99650

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư