Nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ được giao

Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 14/5/2018

Công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX "về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước" và các văn bản của Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương có liên quan về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, tập trung chỉ đạo thường xuyên, qua đó góp phần nâng cao được nhận thức của các tổ chức đảng, cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp về vai trò và sự cần thiết phải sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

- Về cơ bản công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh trong thời gian vừa qua đã hoàn thành theo các phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Từ năm 2000 đến nay, tỉnh đã tiến hành sắp xếp được 54 doanh nghiệp và 09 đơn vị trực thuộc; qua đó số lượng doanh nghiệp nhà nước đã được thu gọn, tập trung vào những ngành, lĩnh vực công ích, thiết yếu; cơ chế hoạt động của các doanh nghiệp sau khi sắp xếp lại đã từng bước đổi mới, công khai, minh bạch và có hiệu quả.

- Hiện nay, tỉnh còn lại 03 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; 09 doanh nghiệp vốn nhà nước chiếm trên 50% tổng vốn điều lệ và 10 doanh nghiệp vốn nhà nước chiếm dưới 50 % tổng vốn điều lệ.

Bên cạnh những mặt đạt được, còn một số những hạn chế, yếu kém:

- Vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong dẫn dắt, tạo động lực phát triển kinh tế của tỉnh còn hạn chế; hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp của một số doanh nghiệp còn thấp chưa tương xứng với sự đầu tư và hỗ trợ của Nhà nước dưới nhiều hình thức, một vài doanh nghiệp còn xảy ra thất thoát và thua lỗ.

- Cơ chế quản lý, giám sát và thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan và người đại diện vốn nhà nước chưa rõ ràng và phù hợp.

- Công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp chưa theo yêu cầu đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

- Tại 9 doanh nghiệp tỷ lệ cổ phần nhà nước còn nắm giữ trên 50%, làm hạn chế mục đích cổ phần hóa là để thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị doanh nghiệp, góp phần nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Một số người đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp chưa thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình theo quy định.

Nhận thấy được hạn chế trên, và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước", Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trên với nội dung như sau:

1. Đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước do tỉnh quản lý

- Tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh trong việc đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại, sử dụng tiết kiệm năng lượng, sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo danh mục được phê duyệt; thoái vốn nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng 22 doanh nghiệp có vốn nhà nước để có giải pháp cơ cấu lại phù hợp với tiêu chí theo quy định; đối với doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần thì thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước. Kiên quyết xử lý dứt điểm với các doanh nghiệp có vốn nhà nước kinh doanh thua lỗ, kém hiệu quả, đồng thời làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng thua lỗ, thất thoát vốn nhà nước

- Tiến hành thực hiện việc bán cổ phần, thoái vốn một cách công khai, minh bạch, chủ yếu thông qua bán đấu giá cạnh tranh trên thị trường; nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp định giá thấp tài sản, vốn của Nhà nước và giá trị doanh nghiệp không đúng quy định của pháp luật để trục lợi, gây thất thoát tài sản, vốn nhà nước.

- Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý của các tài sản trước khi tiến hành sắp xếp, cổ phần hóa hay thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thực hiện nghiêm cơ chế cho thuê đất; sử dụng có hiệu quả chính sách thuế; tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm nhà đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau cổ phần hóa.

- Giải quyết tốt việc đào tạo, chuyển đổi nghề và xử lý lao động dôi dư khi tiến hành sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp; bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, đặc biệt là lao động dôi dư để ổn định cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động; phát huy vai trò và trách nhiệm của người lao động là cổ đông trong việc tham gia quản lý, giám sát doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ quyền lợi của cổ đông nhỏ.

- Tập trung sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và phương án sắp xếp TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách để doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thật sự vận hành theo cơ chế thị trường

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội và dịch vụ công ích theo cơ chế Nhà nước đặt hàng, lựa chọn cạnh tranh, công khai và xác định rõ giá thành, chi phí thực hiện.

- Xóa bỏ các cơ chế can thiệp hành chính trực tiếp, bao cấp dành cho doanh nghiệp nhà nước, đối xử bất bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, nhất là trong tiếp cận các nguồn lực nhà nước, tín dụng, đất đai, tài nguyên, cơ hội đầu tư, kinh doanh, tài chính, thuế...

- Quan hệ kinh tế, tài chính giữa nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, nhất là các quyền và nghĩa vụ phải được thực hiện đầy đủ, minh bạch theo quy định của pháp luật.

3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

- Nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý người đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước; xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các chức danh quản lý doanh nghiệp; bảo đảm trách nhiệm đi đôi với quyền hạn. Kiểm soát viên tại doanh nghiệp nhà nước phải thực sự là công cụ giám sát hữu hiệu của chủ sở hữu, hoạt động độc lập và không chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo hoặc chi phối về lợi ích của Ban điều hành doanh nghiệp. Lãnh đạo, người quản lý doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của người lao động và người quản lý doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường, trên cơ sở kết quả sản xuất, kinh doanh; nghiên cứu, triển khai cơ chế trả lương, thưởng theo thỏa thuận đối với một số chức danh quản lý chủ chốt của doanh nghiệp; áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả lao động đối với từng vị trí việc làm để xác định mức độ hoàn thành, năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc làm cơ sở trả lương, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí và đề bạt cán bộ.

- Thực hiện việc tách người quản lý doanh nghiệp nhà nước khỏi chế độ viên chức, công chức; triển khai rộng rãi cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm qua thi tuyển cạnh tranh, công khai, minh bạch đối với tất cả các chức danh quản lý, điều hành và các vị trí công việc khác trong doanh nghiệp.

- Sắp xếp, tinh gọn và nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy của doanh nghiệp nhà nước; cơ cấu lại, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ; tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ doanh nghiệp nhà nước; rà soát, nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện về phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước.

- Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp lập phương án tái cơ cấu từng doanh nghiệp theo hướng triệt để tiết kiệm chi phí, rà soát các khoản đầu tư tài chính, các dự án đầu tư trong và ngoài ngành không hiệu quả, xử lý các tồn tại vướng mắc về nhà đất, công nợ, có phương án thoái vốn hiệu quả nhằm thu hồi, bảo toàn nguồn vốn trình chủ sỡ hữu xem xét phê duyệt hoặc đồng ý cho người đại diện có ý kiến tại cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ động; trong trường hợp không thu hồi đủ vốn đầu tư thì người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện vốn nhà nước phải xác định rõ trách nhiệm cá nhân để bồi hoàn.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước

- Hằng năm các cơ quan quản lý nhà nước cần tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của từng doanh nghiệp để giám sát, phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

- Các cơ quan quản lý nhà nước cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí đánh giá doanh nghiệp, cán bộ quản lý doanh nghiệp gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh; có quy định cụ thể để xử lý những cán bộ quản lý doanh nghiệp yếu kém để doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, không bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm, phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đã được phê duyệt.

- Triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra bảo đảm hợp lý có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng, tránh trùng lắp, chồng chéo gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

5. Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng; phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng tại doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước; đẩy mạnh việc phát triển các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp; phát huy vai trò của tổ chức đảng tại doanh nghiệp trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.

- Thực hiện nghiêm Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối.

- Quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước khi để xảy ra thua lỗ, thất thoát trong hoạt động và vi phạm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và tạo sự đồng thuận trong xã hội về quan điểm, mục tiêu, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận đầy đủ thông tin và tham gia giám sát hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

- Phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, có vốn nhà nước và công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong doanh nghiệp nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước.

 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/QĐ-UBND (19/10/2022)
  Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về hoạt động táng trong khuôn...
 • 22/2022/QĐ-UBND (19/10/2022)
  Ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất...
 • 20/2022/TT-BKHĐT (30/09/2022)
  THÔNG TƯ 20/2022/TT-BKHĐT NGÀY 30/09/2022 HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU...
 • 21/2022/TT-BKHĐT (30/09/2022)
  THÔNG TƯ 21/2022/TT-BKHĐT NGÀY 30/09/2022 HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU...
 • 14/2022/QĐ-UBND (19/09/2022)
  Quyết định quy định thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3194685
Số người đang truy cập: 4
Hôm nay: 222
Hôm qua: 2107
Tuần này: 14265
Tuần trước: 46392
Tháng này: 30735
Tháng trước: 99650

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư