Phổ biến pháp luật Phổ biến pháp luật

triển khai Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022

Triển khai Luật Đầu tư 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 17437/UBND-VP ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh về hướng dẫn thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với các dự án bên ngoài khu công nghiệp) và Văn bản số 19537/UBND-VP ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về hướng dẫn các bước chuẩn bị lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư do cơ quan nhà nước đề xuất (dự án bên ngoài các khu công nghiệp).

Ngày 11/01/2022, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự (có hiệu lực ngày 01/3/2022), Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai một số điểm mới quy định tại Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 liên quan lĩnh vực đầu tư và việc thực hiện dự án đầu tư (vốn ngoài ngân sách) với các nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm g và bổ sung điểm g1 vào sau điểm g khoản 1 Điều 31 Luật Đầu tư 2020 -  Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ như sau:

"g) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 300 ha trở lên hoặc quy mô dân số từ 50.000 người trở lên;

g1) Dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ I của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt; thuộc phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới;".

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b và bổ sung điểm b1 vào sau điểm b khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư 2020 - Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh như sau:

"b) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 300 ha và quy mô dân số dưới 50.000 người;

b1) Dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, trừ di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;".

3. Bổ sung điểm g vào sau điểm e khoản 3 Điều 33 quy định hồ sơ, nội dung đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh như sau:

"g) Đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa."

4. Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020

5. Bổ sung ngành, nghề số thứ tự 132a vào sau số thứ tự 132 của Phụ lục IV về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như sau:

STT

NGÀNH, NGHỀ

132a

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng (không bao gồm kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự)

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 của Luật Nhà ở

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 như sau:

"1. Có quyền sử dụng đất hợp pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản này mà việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, trừ trường hợp thuộc diện Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và các trường hợp thu hồi khác theo quy định của pháp luật:

a) Có quyền sử dụng đất ở;

b) Có quyền sử dụng đất ở và đất khác không phải là đất ở đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật về đất đai."

7. Quy định chuyển tiếp: nêu tại Điều 11 Luật số 03/2022/QH15

 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 12/2022/NQ-HĐND (15/08/2022)
  Nghị Quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm...
 • 11/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí...
 • 03/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở...
 • 04/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 05...
 • 05/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2969130
Số người đang truy cập: 11
Hôm nay: 132
Hôm qua: 3051
Tuần này: 6837
Tuần trước: 21000
Tháng này: 9388
Tháng trước: 99922

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư