Quy hoạch, kế hoạch Quy hoạch, kế hoạch

BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý về Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

1. Giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan

Sở Kế hoạch và Đầu tư  đã nhận được ý kiến góp ý của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổng hợp ý kiến góp ý đối với Quy hoạch tỉnh của 16 đơn vị trực thuộc; ý kiến của 24 cơ quan sở, ban, ngành cấp tỉnh; 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 5 cơ quan Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, 4 cơ quan đoàn thể cấp tỉnh; ý kiến tham gia góp ý của chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý từ 12 trường đại học, của hơn 10 doanh nghiệp lớn; ý kiến góp ý của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh…  Sau khi tiếp nhận các văn bản góp ý, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chuyển đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch.

Hầu hết các ý kiến thống nhất với nội dung quy hoạch. Các ý kiến tham gia góp ý chủ yếu tập trung đánh giá làm rõ hơn về hiện trạng phát triển tỉnh, làm rõ các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; là rõ đánh giá điểm manh, điểm yếu, cơ hội và thách thức; bổ sung các ý tưởng phát triển, góp ý những vấn cụ thể về phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn lãnh thổ, các dự án đầu tư… Toàn bộ các ý kiến góp ý đã được nghiên cứu, tiếp thu, thông qua Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh, tập thể Uỷ ban nhân dân tỉnh; xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu và chọn lọc bổ sung, hoàn thiện quy hoạch.

2. Giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ và ý kiến của UBND các địa phương có liên quan về quy hoạch tỉnh

Đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến của đủ ý kiến góp ý bằng văn bản của 21 bộ và cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ[1], của 08 tỉnh, thành phố có liên quan[2];

2.1. Đối với các ý kiến đề nghị rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện lỗi kỹ thuật soạn thảo, sửa lỗi chính tả, trình bày và thống nhất số liệu giữa các mục,...

Giải trình, tiếp thu: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh và các tài liệu liên quan.

2.2. Đối với các ý kiến đề nghị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn trước.

Giải trình, tiếp thu: Nội dung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn trước, khi xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh, đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tại Báo cáo rà soát, đánh giá quy hoạch thời kỳ trước. Báo cáo này là một trong những tài liệu để làm căn cứ lập quy hoạch và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, tại báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh không đề cập, để dành thời lượng cho các nội dung nghiên cứu theo quy định tại điều 28, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP.

2.3. Đối với các ý kiến đề nghị rà soát đảm bảo phù hợp với các quy hoạch cấp trên (bao gồm các quy hoạch đã được phê duyệt, đang trong quá trình dự thảo).

 Giải trình, tiếp thu: Trong quá trình lập quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu các đơn vị tư vấn nghiên cứu các nội dung quy hoạch cấp trên có liên quan đến tỉnh, để cập nhật, cụ thể hoá trong quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính thống nhất. Cụ thể đã  nghiên cứu rà soát, bảo đảm quy hoạch tỉnh phù hợp với nội dung các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng như sau:

- Đã nghiên cứu, cập nhật bảo đảm quy hoạch tỉnh phù hợp với nội dung các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gồm: Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Nghị quyết số: 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội); Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 22/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thuỷ nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

- Đã nghiên cứu, cập nhật bảo đảm quy hoạch tỉnh phù hợp với nội dung các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có liên quan đến tỉnh, đang trong quá trình dự thảo, như:  Quy hoạch tổng thể quốc gia; Quy hoạch không gian biển quốc gia; Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII); Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc; Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy; Quy hoạch tổng thể bảo vệ môi trường quốc gia; Quy hoạch hệ thống du lịch; Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ... Tuy nhiên, các quy hoạch này đang trong quá trình dự thảo, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục cùng các đơn vị tư vấn nghiên cứu cập nhật, bổ sung các nội dung có liên quan đến tỉnh trong quá trình hoàn thiện các quy hoạch.

2.4. Đối với các ý kiến đề nghị rà soát các nội dung quy hoạch cho phù hợp với yêu cầu tại Quyết định 1442/QĐ-TTg ngày 23/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch, Điều 28 Nghị định 37/2019/NĐ-CP,

Giải trình, tiếp thu: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cùng đơn vi tư vấn tiếp thu, rà soát, bổ sung báo cáo tổng hợp quy hoạch theo các yêu cầu đã đặt ra.

2.5. Đối với các ý kiến khác đề nghị bổ sung, làm rõ nhưng nội dung cụ thể của quy hoạch

Giải trình, tiếp thu: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cùng đơn vi tư vấn nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh, hoặc giải trình làm rõ. (Kèm theo phụ lục nội dung tiếp thu, giải trình chi tiết)

3. Giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) quy hoạch tỉnh

Tại Công văn số 5051/BTNMT-TCMT ngày 26/8/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá: (i) Cấu trúc báo cáo ĐMC về cơ bản tuân thủ theo quy định tại mẫu 01b Phụ lục II Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT); (ii) Báo cáo đã đưa ra được sự cần thiết của nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở để thực hiện.

Bộ Tài nguyên và Môi Trường có ý kiến về những nội dung cần bổ sung làm rõ, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo ĐMC: (i) Các nội dung của quy hoạch có khả năng tác động đến môi trường còn chung chung, cần bổ sung cụ thể; (ii) Báo cáo ĐMC cần nghiên cứu ảnh hưởng của Quy hoạch (các vấn đề môi trường chính) đến các khu vực xung quanh địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; (iii) Bổ sung các nội dung thành phần môi trường, di sản thiên nhiên có khả năng bị tác động bởi quy hoạch; (iv) Đề nghị phân chia các phương pháp đánh giá môi trường chiến lược đã áp dụng thành 02 nhóm phương pháp (các phương pháp ĐMC và các phương pháp khác); (v) Bổ sung đánh giá sự phù hợp của quan điểm, mục tiêu Quy hoạch với quan điểm, mục tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường của Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (vi) Bổ sung một số nội dung kết quả nhận dạng các vấn đề môi trường chính có tính tích cực và tiêu cực của Quy hoạch; (vii) bổ sung đánh giá, dự báo đầy đủ tác động của Quy hoạch đến biến đổi khí hậu và ngược lại; (viii) Bổ sung, làm rõ các nọi dung về dự báo xu hướng tích cực và tiêu cực của các vấn đề môi trường chính khi thực hiện quy hoạch; (ix) Bỏ sung định hướng bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch; (x) Bổ sung kết quả tham vấn các bên có liên quan trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; (xi) Đối với vấn đề cần lưu ý về bảo vệ môi trường, bổ sung kiến nghị phương hướng và giải pháp khắc phục.

Các ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đã được đơn vị tư vấn lập Báo cáo ĐMC nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện và bổ sung phần phụ lục về kết quả tiếp thu.

Đối với các ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung bảo vệ môi trường trong dự thảo Báo cáo quy hoạch tỉnh, đã được đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh tiếp thu, bổ sung hoàn thiện Báo cáo tổng hợp quy hoạch.


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 59/2023/NĐ-CP (14/08/2023)
  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở...
 • 06/2023/NQ-HĐND (14/07/2023)
  Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội...
 • 07/2023/NQ-HĐND (14/07/2023)
  Nghị quyết bãi bỏ một phần Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng...
 • 08/2023/NQ-HĐND (14/07/2023)
  Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái...
 • 02/2023/NQ-HĐND (14/07/2023)
  Nghị quyết Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4247450
Số người đang truy cập: 8
Hôm nay: 4917
Hôm qua: 9011
Tuần này: 26679
Tuần trước: 41645
Tháng này: 183862
Tháng trước: 106825

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư