Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017

1. Đánh giá chung tình hình kinh tế - xã hội năm 2016

Trong năm việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, của HĐND, các Chỉ thị, Quyết định của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội có những kết quả, bên cạnh đó cũng gặp nhiều thách thức.

* Những mặt đạt được

- Các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, dịch vụ lưu trú, dịch vụ cảng, xuất khẩu, nhập khẩu, vốn đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng trưởng cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh.

- Các hoạt động giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục - thể thao đều triển khai đầy đủ, kịp thời, cơ bản thực hiện đạt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo tiến độ.

- An sinh xã hội được bảo đảm, các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội,... được quan tâm thực hiện đầy đủ.

- Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

* Những mặt hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những mặt đạt được, tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 cũng còn một số hạn chế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt thấp hơn Nghị quyết HĐND tỉnh.  Nguyên nhân: do tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm đạt thấp hơn kế hoạch đề ra. Cụ thể: khu vực dịch vụ chỉ tăng 7% trong khi kế hoạch dự kiến tăng 8,1%, trong đó dịch vụ vận tải, kho bãi và hỗ trợ vận tải giảm, các ngành dịch vụ khác như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, dịch vụ phục vu cá nhân, cộng đồng… cũng tăng trưởng thấp; thuế sản phẩm giảm 0,3% trong khi kế hoạch dự kiến tăng 5,86% do: (i) một số khoản thu thuế được giao trong dự toán nhưng thực tế không phát sinh hoặc phát sinh không đạt dự toán và thấp hơn năm 2015, (ii) các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh hầu hết hoạt động liên quan đến dầu khí, khi giá dầu giảm đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh dẫn đến các khoản thu thuế từ hoạt động của doanh nghiệp giảm.

- Hoạt động dịch vụ vận tải – kho bãi giảm gần 20% so với cùng kỳ. Chủ yếu do doanh thu ngành dịch vụ hỗ trợ vận tải giảm, nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu dịch vụ vận tải của các doanh nghiệp thuộc ngành dầu khí giảm.

- Thu ngân sách đạt thấp đã ảnh hưởng khó khăn đến các hoạt động đầu tư phát triển và nhu cầu chi khác. Nguyên nhân: (i) giá dầu thế giới giảm sâu, giá bình quân 10 tháng chỉ ở mức 42,78 USD/thùng (trong khi đó giá dầu Bộ Tài chính dự kiến để tính giao chỉ tiêu thu cả năm 2016 cho tỉnh là 60 USD/thùng) đã ảnh hướng đến các khoản thu về dầu khí, xuất nhập khẩu và nội địa trên địa bàn tỉnh, do hoạt động xuất, nhập khẩu xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 40%) trong tổng thu xuất, nhập khẩu trên địa bàn và các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh hầu hết hoạt động liên quan đến dầu khí nên khi giá dầu giảm đã ảnh hưởng đến đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; (ii) một số khoản thu được giao trong dự toán nhưng thực tế không phát sinh hoặc phát sinh không đạt dự toán và thấp hơn cùng kỳ năm 2015.

- Tiến độ triển khai các dự án khởi công mới nguồn vốn ngân sách còn chậm, một số dự án đến quý IV/2016 mới khởi công. Nguyên nhân chủ yếu do các chủ đầu tư chậm trễ trong việc tổ chức lập thiết kế - tổng dự toán; ngoài ra do năm 2016 là năm đầu triển khai Luật đầu tư công, Luật xây dựng 2014, nhiều thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng thay đổi so với trước đây; các Ban quản lý dự án phải thành lập lại hoặc kiện toàn,...

- Nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp cả trong nước và ngoài nước tiến độ đầu tư chậm so với cam kết ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư, nguyên nhân chủ yếu: vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng; một số dự án chậm triển khai do nguyên nhân chủ quan của nhà đầu tư hiện đang được các cơ quan chức năng đang xem xét rà soát, kiểm tra xử lý.

- Tình hình tai nạn giao thông có giảm so với cùng kỳ nhưng số vụ xảy ra còn nhiều và mức độ thương vong còn lớn, nguyên nhân chủ yếu là do các hành vi của người tham gia giao thông như chạy quá tốc độ, vượt ẩu, sử dụng rượu bia, không tuân thủ biển báo hiệu giao thông…

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm.

* Các chỉ tiêu kinh tế được thực hiện cụ thể như sau:

a) Các chỉ tiêu kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 5,6% (NQ 6,7%).

- Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt tăng 7,6% (NQ 7,5%).

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10,67% (NQ 10,27%).

- Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải giảm 19,74%; riêng dịch vụ cảng tăng 18,44%. Doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 12,14% (NQ 4,54%); doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành tăng 13,62% (NQ 11,84%).

- Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí ước đạt 3.458 triệu USD tăng 8,85% (NQ 3.398 triệu USD, 8,45%). Kim ngạch nhập khẩu 4.946 triệu USD, tăng 10,92%.

- Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,65% (NQ 3,65%), trong đó: trồng trọt tăng 3,03%, chăn nuôi tăng 4,51%; lâm nghiệp tăng 1,2%; ngư nghiệp tăng 4,25% (NQ 4,25%), trong đó: khai thác tăng 4,17% và nuôi trồng tăng 5,12%.

- Tổng vốn đầu tư thực hiện ước khoảng 40.555 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 6,8% (NQ 1,67%) trong đó: Vốn ngân sách 6.925 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 13,8%; vốn doanh nghiệp trong nước 9.100 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 1%; vốn doanh nghiệp nước ngoài 24.530 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 7,16%.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước 61.885 tỷ đồng, đạt 74% dự toán, bằng 73% so với năm 2015, trong đó: thu từ dầu khí 21.600 tỷ đồng, đạt 68% dự toán, bằng 57% so với năm 2015 ; thu thuế xuất, nhập khẩu 15.800 tỷ đồng, đạt 84% dự toán, bằng 86% so với năm 2015 ; thu ngân sách nội địa 24.485 tỷ đồng, đạt 75% dự toán, bằng 87% so với năm 2015 (NQ 7,55%) , trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng khoảng 10.185 tỷ đồng, đạt 79% dự toán và bằng 85% so với năm 2015 .

- Tổng chi ngân sách ước khoảng 14.061 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, bằng 100,3% so với năm 2015 (NQ -3,17%), trong đó: chi đầu tư phát triển 6.925 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, tăng 13,8% so với năm 2015; chi thường xuyên 6.788 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, tăng 5,9% so với năm 2015.

b) Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội

- Tốc độ tăng dân số tự nhiên 1,07% (NQ 1,07%).

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 72% (NQ 72%).

- Đầu năm học 2016 – 2017, tỷ lệ huy động số cháu đi nhà trẻ trong độ tuổi 27%; tỷ lệ huy động số cháu đi mẫu giáo trong độ tuổi 92% (NQ 90%), riêng số cháu đi mẫu giáo 5 tuổi đạt tỷ lệ 98,6%.

- Số giường bệnh/vạn dân 18,9 giường (NQ 18,8 giường); số bác sĩ/vạn dân 6,8 bác sĩ (NQ 6,8 bác sĩ). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi còn suy dinh dưỡng giảm còn 6,9%.

- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa 94% (NQ 94%); tỷ lệ khu phố, thôn ấp đạt chuẩn văn hóa 93% (NQ 93%).

c) Các chỉ tiêu môi trường

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8% (NQ 99,8%); trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước máy là 74% (NQ 73%).

- Tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 44% (NQ 44%); trong đó tỷ lệ che phủ rừng đạt 13,7% (NQ 13,11%).

- Tỷ lệ chất thải nguy hại đã xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia 62,5% (NQ 62,5%).

- Tỷ lệ chất thải rắn thu gom, đã xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia: Rác thải y tế 100% (NQ 100%); rác thải công nghiệp thông thường 96% (NQ 96%) và rác thải sinh hoạt đô thị 91% (NQ 91%).

2. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Theo dự báo của Chính phủ, kinh tế thế giới năm 2017 có khả năng phát triển thuận lợi hơn năm 2016. Ở trong nước, Chính phủ xác định sẽ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo môi trường thuận lợi cho nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi ổn định. Tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam sẽ được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng và toàn diện, kết hợp với việc tiếp tục cải thiện thể chế, môi trường đầu tư tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của khu vực tư nhân và thu hút đầu tư nước ngoài phát triển.

Trên cơ sở dự báo của thế giới cũng như quốc gia, tỉnh đặt ra một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 như sau:

a) Các chỉ tiêu kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 6,7%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,7%.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10%; dịch vụ lưu trú tăng 7,7%.

- Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,5%, ngư nghiệp tăng 4,07%.

- Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu 3.807 triệu USD, tăng 10,1%.

- Tổng vốn đầu tư trên địa bàn khoảng 42.604 tỷ đồng, tăng 5,05%; trong đó: vốn ngân sách địa phương 7.399 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp trong nước 9.100 tỷ đồng và vốn doanh nghiệp nước ngoài 26.105 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn khoảng 66.681 tỷ đồng, tăng 7,7%, trong đó: Thu từ dầu thô và khí đốt 22.450 tỷ đồng, tăng 4%; thu thuế xuất nhập khẩu 17.350 tỷ đồng, tăng 9,8%; thu ngân sách nội địa 26.881 tỷ đồng, tăng 10%.

Tổng chi ngân sách địa phương khoảng 15.312 tỷ đồng, tăng 9%; trong đó: chi đầu tư phát triển 7.399 tỷ đồng, tăng 6,8% và chi thường xuyên 7.555 tỷ đồng, tăng 11,3%.

b) Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội

- Tốc độ tăng dân số tự nhiên 1,06%.

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Quốc gia 1,3%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Tỉnh 3,45%.

- Tỷ lệ huy động số cháu đi mẫu giáo trong độ tuổi 93%. Tỷ lệ học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 được học tiếng Anh đạt 100%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 6,6%. Số bác sĩ/vạn dân 7,1 bác sĩ.

- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa 94,2%; tỷ lệ khu phố, thôn ấp đạt chuẩn văn hóa 93,2%.

c) Các chỉ tiêu môi trường    

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8%; trong đó tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước máy là 78%.

- Tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 44%; trong đó tỷ lệ che phủ rừng đạt 13,7%.

- Tỷ lệ chất thải nguy hại đã xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia 67,5%.

- Tỷ lệ chất thải rắn thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia gồm: rác thải y tế 100%; rác thải công nghiệp thông thường 97% và rác thải sinh hoạt đô thị 92%.

Nội báo cáo chi tiết xem trên file đính kèm.

Phòng Tổng hợp


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 19/2021/QĐ-UBND (13/12/2021)
  Quyết định Ban hành Bộ đơn giá chuyển giao công nghệ thông tin ngành...
 • 107/2021/NĐ-CP (06/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23...
 • 8/2021/QĐ-UBND (18/11/2021)
  Quyết định quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu áp...
 • 89/2021/NĐ-CP (18/10/2021)
  Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo,...
 • 29/2021/QĐ-Ttg (06/10/2021)
  Quyết định 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt do Thủ...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2308154
Số người đang truy cập: 2
Hôm nay: 381
Hôm qua: 3536
Tuần này: 11430
Tuần trước: 27981
Tháng này: 81757
Tháng trước: 104381

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư