Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 02/2021

Ngày 10/3/2021 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2021. Chính phủ ra Quyết nghị các nội dung sau:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021

Chính phủ thống nhất đánh giá: tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 02 tháng giảm 0,14% so với cùng kỳ. Cân đối ngân sách Trung ương và địa phương được bảo đảm; thu ngân sách nhà nước 02 tháng đầu năm 2021 đạt 21,3% so với dự toán, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2020. Thị trường tiền tệ, tín dụng, tỷ giá, lãi suất cơ bản ổn định. Xuất nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh, trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 23,2%, xuất siêu 1,29 tỷ USD. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản thuận lợi; năng suất, giá lúa vụ Đông Xuân cao hơn năm trước; khu vực công nghiệp tiếp tục xu hướng phục hồi, tính chung 02 tháng đầu năm 2021 ước tăng 7,4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 5,49%. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 4% và số vốn đăng ký mới tăng 52,2%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động văn hóa, xã hội, đối ngoại, hội nhập quốc tế được quan tâm, thực hiện hiệu quả...

Chính phủ đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm để tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu của Quý I và cả năm 2021, gồm:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư trong đó chọn lọc, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài có chất lượng, nhất là dòng vốn đầu tư dịch chuyển của các tập đoàn lớn, công nghệ cao trên thế giới và trong khu vực; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan đề xuất các giải pháp phát triển các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

- Các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyệt đối không được chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19; sát sao hơn nữa trong chỉ đạo điều hành; chủ động theo dõi sát tình hình quốc tế, trong nước; nghiên cứu, phân tích kỹ xu hướng, tác động, ảnh hưởng để đề xuất các giải pháp, đối sách hiệu quả, khả thi cả trong ngắn hạn, trung hạn, ứng phó kịp thời với tình hình, diễn biến của dịch bệnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực du lịch, vận tải, bán lẻ...

- Khẩn trương triển khai tiêm vắc-xin cho người dân theo đúng ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Thông báo số 50-CV/TW ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Trung ương về chủ trương mua và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc - xin phòng Covid-19 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Chỉnh phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến tại Phiên họp, hoàn thiện dự thảo Báo cáo; trên cơ sở đó, giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ; chủ động giải trình với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội những nội dung liên quan theo quy định.

 

3. Về kết quả thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2020 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong tổng mức vốn ngân sách trung ương năm 2020 theo Nghị quyết số 122/2020/QH14 của Quốc hội.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại Phiên họp, hoàn thiện Báo cáo; trên cơ sở đó, giao Bộ trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 11 theo quy định; chủ động giải trình với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội những nội dung liên quan theo quy định.

4. Về việc tiếp tục sử dụng số vốn còn lại chưa giải ngân và chưa phân bổ từ nguồn vốn thuộc Nghị quyết số 324/NQ-UBTVQH14 ngày 26 tháng 12 năm 2016 để đầu tư xây dựng các dự án Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn 2021-2025.

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến tại phiên họp về việc tiếp tục sử dụng số vốn còn lại chưa giải ngân và chưa phân bổ từ nguồn vốn thuộc Nghị quyết số 324/NQ-UBTVQH14 ngày 26 tháng 12 năm 2016 để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn 2021-2025 và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại Phiên họp để hoàn thiện Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

5. Về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, tình hình triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Giao Bộ Tài chính chủ trì, tiếp thu các ý kiến tại Phiên họp, rà soát kỹ và hoàn thiện nội dung Báo cáo, bảo đảm chất lượng, tiến độ; trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định; chủ động giải trình với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội những nội dung liên quan theo quy định.

6. Về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên - Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Chính phủ cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên - Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Chính phủ giao: (i) Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các Thành viên Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên - Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; (ii) Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung nội dung dự thảo Nghị quyết nêu trên vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn và thông qua tại một kỳ họp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương gửi các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Bộ Tư pháp theo quy định.

7. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết tháng 02 năm 2021

a) Về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao

Chỉnh phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành, trình các đề án, nhiệm vụ giao quá hạn, trình trước ngày 15 tháng 3 năm 2021; đồng thời bảo đảm tiến độ trình các đề án theo chương trình công tác tháng 3 năm 2021, không để phát sinh nợ đọng.

 

b) Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết

- Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các dự án luật, pháp lệnh đã được đưa vào Chương trình và văn bản quy định chi tiết; khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết đang nợ đọng, quyết tâm không còn văn bản nợ đọng trước khi kết thúc nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ. Đồng thời, chủ động có kế hoạch xây dựng các văn bản quy định chi tiết các Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 theo đúng tiến độ phân công, không để phát sinh nợ đọng mới.

- Chỉnh phủ giao Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình ban hành các dự án luật, pháp lệnh, văn bản quy định chi tiết.

Nội dung Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 10/3/2021 xem trên file đính kèm./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 12/2022/NQ-HĐND (15/08/2022)
  Nghị Quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm...
 • 11/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí...
 • 03/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở...
 • 04/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 05...
 • 05/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2817462
Số người đang truy cập: 6
Hôm nay: 1930
Hôm qua: 3091
Tuần này: 5021
Tuần trước: 32916
Tháng này: 55523
Tháng trước: 91281

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư