Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 02/2019

 

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 về phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2019 với 14 nội dung sau:

            1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2019, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2019 tiếp tục xu thế tích cực. Xuất khẩu ước đạt 36,68 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư đăng ký có yếu tố nước ngoài tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 9,8% so với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất cả về giá trị và tốc độ so với cùng kỳ trong 3 năm gần đây. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,2%. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng 10,12%; riêng trong tháng 2, tăng 10,9%. Các chính sách với người có công, chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin, tuyên truyền diễn ra sôi nổi; hoạt động lễ hội được tổ chức tốt, an toàn, văn minh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội còn một số tồn tại, hạn chế; xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực giảm; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng chậm; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; số doanh nghiệp thành lập mới giảm; dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả lợn Châu Phi; giá lúa đồng bằng sông Cửu Long xuống thấp. Tai nạn giao thông tuy giảm nhưng tình trạng vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông diễn ra còn nhiều.

Chính phủ đề ra những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện chủ yếu sau:

- Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước và thế giới, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, điều hành đồng bộ các công cụ chính sách kinh tế vĩ mô, tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo thêm dư địa chính sách, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động khó lường của tình hình thế giới, thúc đẩy tăng trưởng nhanh hơn, toàn diện hơn và bền vững hơn.

- Từng bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh; chủ động ứng phó trước tác động bất lợi từ bên ngoài, biến nguy cơ, thách thức thành cơ hội; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương. Rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng năm 2019 của bộ, ngành mình theo từng quý, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa ra thảo luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê rà soát, đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP), bảo đảm tính khách quan, minh bạch, trong đó xem xét quy mô của khu vực kinh tế phi chính thức; trên cơ sở đó, các bộ, ngành liên quan tính toán, rà soát, đề xuất các chính sách phù hợp, nhất là về tiền tệ, tín dụng, tài khóa, đầu tư, thương mại.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tăng cường phối hợp kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp theo dõi và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của bộ, cơ quan, địa phương mình quản lý.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát quy định pháp luật liên quan đến quy hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc, bất cập trong thực hiện chuyển tiếp quy hoạch; khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch và các văn bản liên quan, bảo đảm tính đồng bộ và khả thi. Xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhất là các tập đoàn đa quốc gia công nghệ cao.

- Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai các công việc, nhiệm vụ cần thiết theo kế hoạch hoạt động của Tiểu ban kinh tế - xã hội; làm tốt nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và nghiên cứu chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các nội dung sau:

+ Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương tại bộ, ngành, địa phương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) cho các dự án chưa có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn, các dự án có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn nhưng phải điều chỉnh quyết định đầu tư.

+ Điều chỉnh (cắt giảm, bổ sung) kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 cho các bộ, ngành và địa phương để triển khai các dự án theo Hiệp định, các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án cần triển khai trong giai đoạn 2019-2020.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách Trung ương trong nước tại bộ, ngành và địa phương cho các dự án có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định trước ngày 10 tháng 3 năm 2019.

- Các bộ, ngành, địa phương chú trọng phát triển mạnh các ngành dịch vụ, tập trung vào ngành dịch vụ tiềm năng, ứng dụng công nghệ cao như: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... bảo đảm ngành dịch vụ đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng GDP.

2. Về việc bố trí vốn từ nguồn vốn dự phòng 10% của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

 

Chính phủ thống nhất cho phép không áp dụng quy định về thời hạn phê duyệt quyết định đầu tư dự án đến ngày 31 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch đối với các dự án khởi công mới bố trí vốn từ nguồn dự phòng 10% của Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

3. Về phương án phân bổ nguồn dự phòng chung vốn ngân sách Trung ương còn lại và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn của các dự án quan trọng quốc gia

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, căn cứ nguyên tắc quy định tại Nghị quyết số 71/2018/QH14, tổng hợp, hoàn thiện phương án phân bổ nguồn dự phòng chung vốn ngân sách Trung ương còn lại và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn của các dự án quan trọng quốc gia, trong đó báo cáo, giải trình rõ ràng, cụ thể về sự cấp thiết, tính đặc thù của các dự án chưa tuân thủ đúng nguyên tắc phân bổ, trình tự, thủ tục theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội, quy định của pháp luật và các vấn đề liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

4. Về việc giao bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương năm 2018

Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương năm 2018 như đề nghị của Bộ Tài chính (Báo cáo số 21/TTr-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2019).

5. Về bổ sung vốn ngân sách nhà nước nguồn vốn nước ngoài cho tỉnh Hà Tĩnh

 

Chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (chi hành chính sự nghiệp, vốn ngoài nước) cho tỉnh Hà Tĩnh sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Canada trị giá 817 triệu đồng. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Trên cơ sở quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính thông báo cho tỉnh Hà Tĩnh.

6. Về điều chỉnh lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá quy định tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ thống nhất với đề nghị điều chỉnh lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá quy định tại điểm e khoản 3 Điều 44 dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bảo đảm tính khả thi.

Giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

7. Về việc sửa đổi Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo trình tự thủ tục rút gọn, trình Chính phủ.

- Về một số giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng, tai xanh, Chính phủ thống nhất cho phép:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sử dụng dự phòng ngân sách của địa phương và nguồn kinh phí hợp pháp khác hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh động vật lây lan, kể cả khi xuất hiện dịch bệnh nhưng chưa được công bố dịch theo quy định của pháp luật.

8. Về đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Chính phủ thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết. Giao Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc bổ sung dự thảo Nghị quyết này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2019.

9. Về nhập khẩu que cấy tránh thai theo giá ưu đãi

Chính phủ thống nhất cho phép nhập khẩu que cấy tránh thai theo giá ưu đãi để cung cấp cho đối tượng ưu tiên trong Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số; thời hạn được phép nhập khẩu kéo dài đến khi chương trình cung cấp giá ưu đãi hết hiệu lực như đề nghị của Bộ Y tế. Bộ Y tế chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

10. Về việc giao khu vực biển cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, các bộ, cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chính phủ cụ thể việc giao khu vực biển cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 trước ngày 10 tháng 3 năm 2019; trong đó nêu rõ căn cứ pháp lý, thẩm quyền giải quyết, đề xuất phương án xử lý, bảo đảm lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và đúng quy định của pháp luật.

11. Về dự án Luật chứng khoán (sửa đổi)

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật chứng khoán (sửa đổi), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội dự án Luật này.

12. Về dự án Luật lực lượng dự bị động viên

Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật lực lượng dự bị động viên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội dự án Luật này.

13. Về công tác bồi thường nhà nước năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp năm 2019

Chính phủ đã xem xét, thông qua Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp năm 2019 của Bộ Tư pháp. Giao Bộ Tư pháp hoàn thiện Báo cáo, gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan liên quan khác; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

14. Về việc ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Cộng hòa Nam Xu-đăng

Chính phủ thống nhất với nội dung Thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nam Xu - đăng nêu tại Tờ trình số 274/TTr-BNG-TĐCP-m ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bộ Ngoại giao và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016.

Chi tiết xem file đính kèm./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 12/2022/NQ-HĐND (15/08/2022)
  Nghị Quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm...
 • 11/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí...
 • 03/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở...
 • 04/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 05...
 • 05/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2819117
Số người đang truy cập: 2
Hôm nay: 4668
Hôm qua: 3091
Tuần này: 7759
Tuần trước: 32916
Tháng này: 58261
Tháng trước: 91281

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư