Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

CHỈ THỊ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRONG CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2019

Ngày 30/7/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BKHĐT về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong các tháng cuối năm 2019.

Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Quốc hội và Chính phủ đã đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt khoảng 6,8% và tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân đạt dưới 4%, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị ngành kế hoạch và đầu tư tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải phảp chủ yếu sau :

1. Toàn Ngành tiếp tục quán triệt tư tưởng, bám sát phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", tập trung bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ trên cơ sở các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội đối với phát triển kinh tế - xã hội cũng như Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

2. Triển khai quyết liệt, hiệu quả 06 nhóm giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng năm 2019 tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 10/4/2019, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, thường xuyên theo dõi, linh hoạt ứng phó phù hợp diễn biến tình hình, nỗ lực phấn đấu tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, nhất là vấn đề tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, bảo đảm những cân đối lớn.

3. Thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ (Tổ 1317), chủ động, tích cực phân tích các chính sách vĩ mô như tài khóa, tiền tệ, thương mại, các cân đối lớn của nền kinh tế để nhận diện rõ thời cơ, thách thức, đưa ra được những dự báo, cảnh báo và kịp thời xây dựng các kịch bản tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp để tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô và khơi thông động lực tăng trưởng.

4. Tập trung xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách, các văn bản pháp luật, các mô hình phát triển, xác định đây là nhiệm vụ, chức năng bao trùm, trung tâm để kiến tạo phát triển. Đặc biệt, cần xây dựng các cơ chế, chính sách để phát triển các mô hình kinh tế mới, phương thức kinh doanh mới nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại.

5. Tập trung nguồn lực để sớm hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, tổ chức hội nghị, hội thảo về các nội dung hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ chế và mạng lưới kết nối giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia với các trung tâm đổi mới sáng tạo của địa phương.

6. Tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban Bí thư. Kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cả về đạo đức, phẩm chất, trình độ. Tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Đồng thời, tại Chỉ thị cũng đã xác định các nhiệm vụ cụ thể cần triển khai trong thời gian tới.

          Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 01/2021/QĐ-TTg (05/01/2021)
  Quyết định ban hành danh mục nhập khẩu, xuất khẩu Việt Nam
 • 01/2021/NĐ-CP (04/01/2021)
  Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
 • 14/2020/TT-BKHĐT (31/12/2020)
  thông tư hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp...
 • 12/2020/TT-BKHĐT (28/12/2020)
  Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...
 • 150/2020/NĐ-CP (25/12/2020)
  Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1430402
Số người đang truy cập: 5
Hôm nay: 1825
Hôm qua: 2620
Tuần này: 6605
Tuần trước: 12582
Tháng này: 46742
Tháng trước: 69841

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ