Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban giám đốc

1 Lê Ngọc Linh Giám đốc
Số điện thoại: 02543859098
Email: linhln@sokhdt.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
2 Trần Thụy Cẩm Lệ Phó Giám đốc
Số điện thoại: 02543.526492
Email: lettc@sokhdt.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
3 Nguyễn Thị Minh Vân Phó Giám đốc
Số điện thoại: 02543526873
Email: vanntm@sokhdt.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
4 Trương Tấn Vũ Phó Giám đốc
Số điện thoại: 02543859278
Email: vutt@sokhdt.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: