Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thúc đẩy thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

17/06/2023 - 07:00

Theo đó, các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân đặc biệt quan tâm.

Nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục phát hiện, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ đề ra và hoàn thành các chỉ tiêu được giao, Thủ tướng chỉ đạo như sau:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan Chủ Chương trình mục tiêu quốc gia và các Bộ, cơ quan liên quan triển khai một số nhiệm vụ sau:

+ Xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị tài liệu, dự thảo Báo cáo, bài phát biểu phục vụ Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương, giám sát tình hình thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia tại 03 Vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nam Bộ. Báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 10/7/2023.

+ Chuẩn bị kỹ Báo cáo của Chính phủ về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 để phục vụ Đoàn Giám sát tối cao, báo cáo Chính phủ trước ngày 07/8/2023.

+ Theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành các nhiệm vụ được giao, định kỳ hằng tháng báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.

- Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Ủy ban Dân tộc khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc:

+ Khẩn trương đánh giá, sơ kết tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 6/2023.

+ Đề xuất cụ thể giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc, nội dung cần điều chỉnh bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn và quy định hiện hành, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong tháng 7/2023.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

+ Rà soát danh mục các dự án, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân để điều chỉnh, quyết định kịp thời.

+ Phân cấp quản lý đầu tư nhưng phải tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, manh mún;

+ Đẩy mạnh công tác phối hợp hoạt động giữa các sở, ngành, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

+ Tích cực chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố có kết quả triển khai thực hiện tốt để có cơ chế, giải pháp điều hành phù hợp tình hình thực tiễn và đặc thù của địa phương.

+ Quyết tâm giải ngân 100% vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo Kế hoạch được giao của năm 2022 và 2023.

- Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương:

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc.

+ Nghiên cứu xây dựng sổ tay hướng dẫn chi tiết, tích hợp cụ thể các văn bản hướng dẫn, quy trình, thủ tục và bộ hồ sơ Mẫu cho từng dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của các chương trình mục tiêu quốc gia...

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 555/TTg-QHĐP được ban hành ngày 16/6/2023


Đánh giá: