Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp

20/07/2023 - 10:00

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Theo đó, các nhiệm vụ và giải pháp trong việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển Hợp tác xã nông nghiệp được Chính phủ đưa ra như sau:
(1) Các bộ, ngành, địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ nguồn ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn tài chính hợp pháp khác hỗ trợ phát triển Hợp tác xã nông nghiệp.
(2) Khuyến khích doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác hợp tác, liên kết đầu tư, chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm hỗ trợ phát triển Hợp tác xã nông nghiệp thông qua các hình thức sau:
- Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của vật tư đầu vào khi đầu tư phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng;
Doanh nghiệp hỗ trợ cho người lao động của doanh nghiệp tham gia hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp liên kết, kinh doanh theo chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp.
- Cung cấp các dịch vụ chuyển đổi số; cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi theo quy định;
Công nhận giống, chất lượng nông sản; truy xuất nguồn gốc sản phẩm; xúc tiến thương mại;
Đào tạo, huấn luyện cho cán bộ quản lý, thành viên Hợp tác xã nông nghiệp;
Có chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho đội ngũ cán bộ quản lý, thành viên và người lao động làm việc trong Hợp tác xã nông nghiệp.
- Có cơ chế ưu tiên hỗ trợ hợp tác đầu tư, liên kết với các Hợp tác xã nông nghiệp trong phát triển vùng nguyên liệu, cung ứng vật tư đầu vào, khuyến nông - khuyến lâm - khuyến ngư - khuyến diêm;
Áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; xúc tiến thương mại và liên kết tiêu thụ sản phẩm.
(3) Căn cứ các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, các bộ, ngành, địa phương ưu tiên cân đối bố trí nguồn vốn hỗ trợ cho phát triển Hợp tác xã nông nghiệp.
Xem nội dung chi tiết tại Nghị quyết 106/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


Đánh giá: