Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

11/05/2023 - 08:00

Trong những năm qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.  Đào tạo, bồi dưỡng là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng sẽ trang bị, cập nhật những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực làm việc trong tình hình mới.

Thực hiện  Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ; các lớp theo chương trình, đề án của Trung ương, của Tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 19/KH-SKHĐT ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 và trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Ngày 10/5/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định chủ trương dự án đầu tư công năm 2023. Đây cũng là dịp để các anh/chị ở các sở, ngành, địa phương được cập nhật, trang bị kiến thức tổng quan trong công tác lập, thẩm định chủ trương dự án đầu tư công cho công chức viên nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Học tập, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng trong công việc là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây là cơ hội để  trao đổi, thảo luận những vấn đề trong thực tiễn, tiếp thu được đầy đủ lượng kiến thức  để có thể ứng dụng vào thực tế công việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu, quản lý và điều hành tại đơn vị mình sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng.

 


Đánh giá: