Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

thời gian ảnh hưởng do dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

24/11/2023 - 11:45

Thống nhất xác định dịch bệnh Covid-19 thuộc trường hợp bất khả kháng và thời gian ảnh hưởng tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 11 tháng 10 năm 2021, với tổng thời gian là 559 ngày, tương đương 18,6 tháng, làm tròn là 18 tháng, áp dụng, xử lý chung đối với các trường hợp sau đây:

 (1) Xác định thời gian khi xử lý hồ sơ đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư do bị ảnh hưởng (có tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn từ 01 tháng 4 năm 2020 đến 11 tháng 10 năm 2021).

 (2) Xác định thời gian bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng để không tính vào thời gian được gia hạn 24 tháng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai và Điều 15b của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014

Đính kèm VB 16413/UBND-VP - 23/11/2023


Đánh giá: