Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững 2022-2025

05/01/2024 - 11:34

Thông tư 13/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn cơ chế tổ chức thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025” (Gọi tắt là Chương trình 167). Cụ thể gồm:

- Nguyên tắc đo lường, đánh giá và công nhận doanh nghiệp kinh doanh bền vững;

- Tiêu chuẩn, điều kiện sử dụng kết quả của tổ chức đo lường đánh giá và công nhận doanh nghiệp kinh doanh bền vững thông qua bộ công cụ đánh giá mô hình kinh doanh bền vững;

- Nội dung, cơ chế tổ chức thực hiện hoạt động phát triển hệ sinh thái hỗ trợ kinh doanh bền vững;

- Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững;

- Xây dựng, tổng hợp kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình 167.

* Đối tương áp dụng của Thông tư 13/2023/TT-BKHĐT:

- Doanh nghiệp khu vực tư nhân thực hiện kinh doanh bền vững;

- Tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững;

- Bộ, cơ quan trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và các đơn vị thuộc, trực thuộc; các tổ chức hiệp hội được giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động của Chương trình 167;

- Tổ chức, cá nhân liên quan đến kinh doanh bền vững.

* Nguyên tắc đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá mức độ áp dụng mô hình kinh doanh bền vững trong doanh nghiệp:

- Việc đánh giá mức độ áp dụng mô hình kinh doanh bền vững trong doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc tự nguyện;

- Tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững sử dụng bộ công cụ đã được đăng tải trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://business.gov.vn hoặc tự nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đáp ứng các quy định tại Điều 4 Thông tư 13/2023/TT-BKHĐT để thực hiện đánh giá và hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững. Các doanh nghiệp được đánh giá đạt từ 50% tổng số điểm trở lên của bộ công cụ được hỗ trợ các nội dung theo quy định tại Điều 13, 14 Thông tư 13/2023/TT-BKHĐT.


Đánh giá: