Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bồi dưỡng quy hoạch các cấp

07/07/2023 - 14:00

Thực hiện Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ; các lớp theo chương trình, đề án của Trung ương, của Tỉnh năm 2023;

 

 

 

Ngày 07 tháng 7 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tổ chức Lớp bồi dưỡng quy hoạch các cấp. Với các  nội dung được giới thiệu như :

- Giới thiệu nội dung chủ yếu của hệ thống pháp luật về quy hoạch  (luật quy hoạch và các luật, văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động quy hoạch)

- Những định hướng, đổi mới tư duy về hoạt động quy hoạch trong luật quy hoạch.

- Trao đổi thảo luận, hỏi đáp về quy hoạch

- Giới thiệu các nội dung chủ yếu của quy hoạch tỉnh và các loại quy hoạch khác (các loại quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia, quy hoạch có tính chất kinh tế kỹ thuật chuyên ngành, đặt biệt là quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch sử dụng đất ).

- Giới thiệu quy trình tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, công bố quy hoạch

- Hướng dẫn xây dựng các chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt

- Trao đổi, thảo luận về thực tiễn hoạt động quy hoạch ở địa phương những vấn đề đặt ra..

Qua đó giúp công chức, viên chức cập nhật, trang bị kiến thức tổng quan về hệ thống pháp luật về quy hoạch; Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp làm việc giữa các học viên, báo cáo viên và giảng viên nhằm phát huy những phương pháp hiệu quả, khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 


Đánh giá: