Dự thảo văn bản Dự thảo văn bản

Dự thảo
THUYẾT MINH NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 06/05/2020
Số lượt xem: 259
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

Nội dung                                                                                                                            trang

PHẦN 1. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH, CÁC CĂN CỨ, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU LẬP QUY HOẠCH........ 3

I.     Sự cần thiết lập quy hoạch......................................................... 3

II.   Các căn cứ lập nhiệm vụ quy hoạch............................................ 4

III.  Yêu cầu về quan điểm, nguyên tắc, mục đích, phương pháp lập quy hoạch                 5

1.    Yêu cầu về quan điểm, nguyên tắc lập quy hoạch............................... 5

2.    Yêu cầu về mục tiêu lập quy hoạch................................................... 6

3.    Yêu cầu về phương pháp lập Quy hoạch............................................ 7

IV. Yêu cầu về nội dung lập quy hoạch............................................ 9

1.   Yêu cầu rà soát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện quy hoạch thời kỳ trước................................................................... 9

2.   Yêu cầu phân tích làm rõ xu thế phát triển, khả năng huy động, khai thác và phát huy các nguồn lực, các điều kiện, yếu tố phát triển của tỉnh......... 10

3.   Phân tích làm rõ xu thế phát triển, khả năng và triển vọng của các ngành, lĩnh vực kinh tế.................................................................................... 10

4.   Phân tích làm rõ yêu cầu phát triển các lĩnh vực xã hội..................... 13

5.   Phân tích làm rõ yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng............. 13

6.   Các ngành, lĩnh vực khác................................................................ 13

V.   Đối tượng, phạm vi, ranh giới và thời kỳ lập quy hoạch............. 14

1.    Đối tượng lập quy hoạch................................................................. 14

2.    Phạm vi lập quy hoạch................................................................... 14

3.    Ranh giới lập quy hoạch (bao gồm phạm vi nghiên cứu trực tiếp):..... 14

4.    Thời kỳ lập quy hoạch.................................................................... 15

VI. Yêu cầu về xác định các căn cứ, thu thập thông tin, tài liệu để lập quy hoạch           15

VII.    Yêu cầu về cấu trúc quy hoạch.............................................. 17

Phần 2. YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050... 18

I.     Yêu cầu về phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu……........................................................ 18

1.    Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội, tài nguyên thiên nhiên và môi trường................................................................................................. 18

2.    Vị thế, vai trò của tỉnh đối với vùng, quốc gia.................................. 25

3.    Các yếu tố, điều kiện của vùng, quốc gia, quốc tế tác động đến phát triển tỉnh 25

4.    Đánh giá các nguy cơ và tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh............................................................................................... 25

II.   Yêu cầu về đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn...................................... 25

1.    Đánh giá thực trạng phát triển các khu vực kinh tế trên địa bàn tỉnh... 26

2.    Đánh giá thực trạng các ngành và lĩnh vực xã hội của tỉnh gồm dân số, lao động, việc làm, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ  35

3.    Đánh giá tiềm năng đất đai và hiện trạng sử dụng đất của tỉnh, tính hợp lý và hiệu quả sử dụng đất của tỉnh….................................................... 37

4.    Đánh giá thực trạng phát triển và sự phù hợp về phân bố phát triển không gian của hệ thống đô thị và nông thôn, các khu chức năng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn tỉnh.............................................................. 38

5.    Xác định những tồn tại, hạn chế cần giải quyết; phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức....................................................... 47

III.  Yêu cầu về quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển tỉnh BRVT         48

1.    Về quan điểm phát triển, tổ chức, sắp xếp không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ quy hoạch............... 48

2.    Về xây dựng các kịch bản phát triển và lựa chọn phương án phát triển tỉnh 50

3.    Mục tiêu tổng quát phát triển tỉnh trong thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm nhìn cho 20 năm tiếp theo..................................................................... 50

4.    Yêu cầu xác định và đề xuất mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường gắn với tổ chức, sắp xếp không gian phát triển của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch................................................................................. 51

5.    Yêu cầu xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết và các khâu đột phá của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch..................................................... 52

IV. Yêu cầu về phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu……….............................................. 53

1.    Phương hướng phát triển ngành công nghiệp.................................... 53

2.    Phương hướng phát triển dịch vụ..................................................... 54

3.    Phương hướng phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, xây dựng nông thôn mới...................................................................................... 56

4.    Phương hướng phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội............................ 57

5.    Phương án đảm bảo quốc phòng - an ninh........................................ 58

V.   Yêu cầu về lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu…………........................................................... 58

VI. Yêu cầu về lập phương án tổ chức hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn và phát triển kết cấu hạ tầng……………................................................... 59

1.    Phương án quy hoạch hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn....... 59

2.    Phương án phát triển mạng lưới giao thông...................................... 61

3.    Phương án phát triển điện lực.......................................................... 62

4.    Phương án phát triển mạng lưới viễn thông...................................... 63

5.    Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước........................... 64

6.    Phương án phát triển các khu xử lý chất thải.................................... 64

7.    Phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội..................................... 65

VII.Yêu cầu về lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện................ 66

VIII.  Yêu cầu về phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện, liên huyện 67

IX. Yêu cầu về phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...................................... 67

X.   Yêu cầu về phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu…………...................................................... 68

XI. Yêu cầu về phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng, chống, khắc phục hậu quả do nước gây ra.......................................... 68

XII.  Yêu cầu về phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...................... 69

XIII.  Yêu cầu về xây dựng danh mục dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện...... 69

XIV.  Yêu cầu về giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch....................... 69

XV.   Yêu cầu về xây dựng Báo cáo quy hoạch......................................... 70

PHẦN 3. CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐỂ TÍCH HỢP VÀO QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.................................................................... 71

PHẦN 4. HỒ SƠ SẢN PHẨM, DỰ TOÁN KINH PHÍ, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH................................................ 74

I.     Hồ sơ sản phẩm quy hoạch................................................................ 74

II.   Dự toán kinh phí lập quy hoạch................................................ 76

III.  Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch............................................... 76

IV. Tổ chức thực hiện lập quy hoạch.............................................. 76

 

Gửi góp ý cho dự thảo
THUYẾT MINH NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha