Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3/2021

Ngày 01/4/2021 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2021. Chính phủ ra Quyết nghị các nội dung sau:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021

Chính phủ thống nhất đánh giá: tình hình kinh tế, xã hội quý I năm 2021 tiếp tục xu hướng phục hồi, ổn định và đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 4,48% (quý I năm 2020 tăng 3,68%), là mức tăng trưởng khá so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Sản xuất công nghiệp tăng 6,5%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,45%, tiếp tục giữ vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Khu vực nông nghiệp tăng 3,16%, năng suất và giá lúa tăng. Thương mại, tiêu dùng phục hồi tốt; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 5,1%. Kinh tế vĩ mô ổn định; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp, tháng 3 năm 2021 giảm 0,27% so với tháng trước và bình quân quý I tăng 0,29% so với cùng kỳ, thấp nhất trong 20 năm qua. Thu ngân sách nhà nước đạt 30,1% dự toán năm. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 152,7 tỷ USD, tăng 24,1%; xuất siêu trên 2 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 6,3%; giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tăng 6,5%. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, trong quý I có trên 29 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký tăng 27,5%. Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo cho thấy trên 85% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng quý II tốt hơn hoặc ổn định so với quý I năm 2021. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động văn hóa, xã hội, đối ngoại, hội nhập quốc tế được quan tâm, thực hiện hiệu quả...

Thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công "mục tiêu kép", vừa thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống, kiểm soát đại dịch Covid-19; vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Chú trọng thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

2. Về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (Báo cáo)

- Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương gửi ý kiến cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tông hợp, hoàn thiện Báo cáo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tham vấn và hội thảo chuyên đề lấy ý kiến các bộ, cơ quan, địa phương, chuyên gia đối với dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025, các nội dung trọng tâm để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Chính phủ Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp thu đầy đủ ý kiến tại phiên họp và tổng hợp ý kiến các bộ, cơ quan, địa phương để hoàn thiện Báo cáo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, bảo đảm chất lượng, tiến độ gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định..

3. Về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (Báo cáo)

- Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, chương trình, đề án cụ thể cần triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

- Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại phiên họp, tổng hợp ý kiến của các cơ quan để hoàn thiện Báo cáo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

4. Về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020

Chính phủ thông qua phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020 theo kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 43/TTr-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2021. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

5. Về chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu, vay vốn từ các tổ chức quốc tế cho phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu theo Nghị quyết 120/NQ-CP

- Về chủ trương tiếp nhận khoản vốn vay: Chính phủ Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, địa phương liên quan căn cứ vào Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP để: (i) Xác định tổng thể nhu cầu các dự án của 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài để tránh trùng lắp, bảo đảm hiệu quả; (ii) Làm rõ các chương trình, dự án kết nối, có tác động liên vùng (giao thông, thủy lợi,...) thuộc trách nhiệm chi của ngân sách trung ương thì được áp dụng cơ chế cấp phát 100% vốn vay nước ngoài; chương trình, dự án nào thuộc trách nhiệm chi của ngân sách địa phương thì thực hiện theo phương thức vay lại một phần theo quy định tại Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ.

- Về phương án tiếp nhận số vốn IDA hủy của WB năm 2020: Chính phủ Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 03 tháng 4 năm 2021 về phương án sử dụng vốn IDA hủy năm 2020 của WB để tái phân bổ cho các dự án kịp tiến độ phê duyệt của WB.

6. Về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

Chính phủ Giao Bộ Tài chính tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

7. Về Báo cáo tài chính Nhà nước năm 2019

Chính phủ Giao Bộ Tài chính tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

8. Về Quỹ tiền lương năm 2017 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Cho phép Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp không thực hiện phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 mà thực hiện rà soát quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 đã được Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam xây dựng theo đúng quy định hiện hành để xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020, trên cơ sở đó chỉ đạo xây dựng, phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 và các năm tiếp theo theo đúng quy định.

9. Về Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

 

Chính phủ giao Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và góp ý của các đại biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trong Quý II năm 2021.

10. Về Báo cáo về công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo và công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020.

11. Về Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử, trình Chính phủ xem xét, ban hành; sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến 2030.

12. Về hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho tỉnh Hải Dương

Chính phủ thông qua cơ chế đặc thù riêng hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hải Dương thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 27 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 02 tháng 3 năm 2021 theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 46/TTr-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2021. Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương căn cứ Quyết định số 481/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2021 và Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng quy định.

 

13. Về dự thảo Nghị định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1496/BTNMT-ĐCKS ngày 31 tháng 3 năm 2021 về sửa điểm b khoản 2 Điều 5 của dự thảo Nghị định theo hướng bổ sung trường hợp được điều chỉnh đưa ra khởi danh mục khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một cách công khai, minh bạch (trừ các dự án quốc phòng, an ninh). Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành một cách chặt chẽ.

14. Về việc thực hiện bản thanh lý 03 xe ô tô theo hình thức chỉ định theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Chính phủ đồng ý với báo cáo, đề xuất của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 2216/BC-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2021 và ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 2980/BTC-QLCS ngày 25 tháng 3 năm 2021 về việc bán thanh lý 03 xe ô tô theo hình thức chỉ định. Giao Văn phòng Chính phủ tổ chức thực hiện theo quy định.

15. Về phê duyệt Đề án thí điểm đầu tư xây dựng Chợ Phúc Yên bằng nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Vĩnh Phúc

- Chính phủ đồng ý chủ trương triển khai Đề án thí điểm đầu tư xây dựng Chợ Phúc Yên bằng nguồn ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc theo đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 1768/BCT-TTTN ngày 31 tháng 3 năm 2021.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện việc đầu tư xây dựng Chợ Phúc Yên theo quy định pháp luật liên quan, đúng chủ trương đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đảm bảo đầu tư có hiệu quả.

16. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ giao và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Nghị quyết của Quốc hội

 

- Nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ là nhiệm kỳ đầu tiên không nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Nghị quyết của Quốc hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ; số nhiệm vụ quá hạn chỉ chiếm 1,8% (giảm 23,4% so với cuối nhiệm kỳ 2011 - 2016 là 25,2%). Yêu cầu các bộ, cơ quan tiếp tục quyết liệt, trực tiếp chỉ đạo và huy động nguồn lực, tập trung cao độ soạn thảo, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2021 theo đúng tiến độ được phân công, không để phát sinh nợ đọng.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đề cao trách nhiệm cá nhân, chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ giao; trình các đề án trong Chương trình công tác quý I đang nợ đọng, bảo đảm trình ban hành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình các đề án trong Chương trình công tác quý II năm 2021, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, không để phát sinh nợ đọng mới./.

Nội dung Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 01/4/2021 xem trên file đính kèm./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 03/2021/TT-BKHĐT (09/04/2021)
  Quy định mẫu văn bản báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt...
 • 47/2021/NĐ-CP (01/04/2021)
  Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật doanh nghiệp
 • 35/2021/NĐ-CP (29/03/2021)
  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo...
 • 30/2021/NĐ-CP (26/03/2021)
  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 99/2015/NĐ-CP...
 • 31/2021/NĐ-CP (26/03/2021)
  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1671026
Số người đang truy cập: 6
Hôm nay: 978
Hôm qua: 2500
Tuần này: 10379
Tuần trước: 16921
Tháng này: 30051
Tháng trước: 76288

 

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư